ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

1. รับรหัสลุ้นโชคท้ายใบเสร็จเมื่อแลกซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ชุด 20 บาทขึ้นไป
2. เมื่อจ่ายด้วย TrueMoney Wallet ผ่าน 7 APP รับสิทธิ์ลุ้นโชคเพิ่ม 10 เท่า การคำนวนแจกสิทธิ์ 10 เท่า ที่ท้ายใบเสร็จ สูงสุดไม่เกิน 999 สิทธิ์ / ใบเสร็จ
3. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาแจกสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 23 เมษายน 2561
ลูกค้าส่งสิทธิ์ชิงโชคผ่าน Line CP ALL 7-Eleven TH ได้ถึง วันที่ 23 เมษายน 2561

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการเฉพาะลูกค้าที่ ลงทะเบียน และชิงโชคผ่าน Line CP ALL 7-Eleven TH และอัพเดทเวอร์ชั่นปัจจุบันเท่านั้น
5. ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการลงทะเบียน เช่น ชื่อ – สกุล, ที่อยู่ หรือเบอร์โทรที่ไม่มีอยู่จริง (ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อลุ้นโชคในแอพพลิเคชั่น Line CP ALL 7-Eleven TH) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียน หรือ ปฏิเสธการร่วมรายการในเวลานั้นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเก็บใบเสร็จตัวจริง หรือถ่ายเอกสารไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยหลักฐานต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบรหัสบนใบเสร็จได้
7. หากใบเสร็จที่ใช้เป็นหลักฐาน มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์ดีด และมีรอยแก้ไขใดๆ หรือซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
8. ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
9. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่เล่นรายการ ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. – 23 เม.ย. 61 ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
10. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเอง เช่น ค่าภาษี VAT เป็นต้น
11. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
12. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการ และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท EGG DIGITAL COMPANY LIMITED และบริษัทลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่) และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
15. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
16. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
17. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
18. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500โดยนำสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง และใบเสร็จตัวจริงมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ภายใน 15 วันหลังจากการประกาศรายชื่อผู้โชคดี