7-11 เซเว่น 7-Eleven seven eleven
7 11 เซเว่น 7-Eleven แลกของเซเว่น โปรโมชั่น 7-11

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
จ่ายง่าย ได้เงินคืน 5%

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

 • ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 00.01 นาฬิกา จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 23.59 นาฬิกา

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH หรือแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
 2. ชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ด้วย TrueMoney Wallet ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด ผ่านแอปพลิเคชันใดก็ได้ ดังต่อไปนี้
  2.1 แอปพลิเคชัน 7-Eleven TH
  2.2 แอปพลิเคชัน TrueMoney wallet

รางวัล

 • รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของยอดชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven แต่รับเงินเติมคืนสูงสุดไม่เกิน 30.- บาท (สามสิบบาท) ในแต่ละครั้งการชำระค่าสินค้าดังกล่าว

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายง่าย ได้เงินคืน 5%” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการ TrueMoney Wallet
 5. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย สูงสุดไม่เกิน 150.- บาท (ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และ ไม่เกิน 50 (ห้าสิบ) ครั้ง ต่อ 1 บัญชี TrueMoney Wallet
 6. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 7. ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายรับทราบว่าการชำระค่าสินค้าที่ 7-Eleven จะไม่รวมถึงสินค้า ดังต่อไปนี้
  7.1 การชำระบิลค่าสินค้าและ/หรือบริการต่าง ๆ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ชำระบิลทรูมูฟ, อินเตอร์เน็ต หรืออื่นๆ
  7.2 การเติมเงินมือถือ, การเติมเงินเข้า e-Wallet, การเติมเงินเข้าบัตร 7 Smart Purse หรือการจองของพรีเมี่ยม
  7.3 การชำระค่าสินค้าต่าง ๆ ที่ได้สั่งจองซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ 7catalog.com และ www.ShopAt7.com
  7.4 การบริการออนไลน์อื่น ๆ เช่น บริการย้ายข่ายโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟเอช หรือการสมัครบริการของเครือทรูต่างๆ
 8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 11. กรณีที่มีการซื้อสินค้าและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าดังกล่าวในภายหลัง (Void / Refund) บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240

Tags : 7-11 , เติมเงิน wallet 7-11