1. เลือกเมนู “เติม Wallet และซื้อรหัสบัตร” แล้วกด “ยืนยัน”

2. เลือกเมนู “เติม Wallet” และเลือกเมนู “True Wallet”

3. กด หมายเลขโทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี Wallet แล้วกด “ยืนยัน”

4. กดจำนวนเงิน ที่ต้องการเติม 20,45,90,180 บาท และใส่เงิน ที่ช่องรับเงินของตู้

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย 
เติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ช่องทางใดๆ ก็ได้ครั้งแรก รับฟรีแพ็กเกจเสริมเต็มสปีด 24 ชั่วโมง รายครั้ง 500MB

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
เติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ผ่านช่องทางใดก็ได้ เช่น ผ่านบัญชีธนาคารที่ได้ผูกกับบัญชี TrueMoney Wallet, ผ่านช่องทางของธนาคาร, ผ่านตู้เติมเงิน, ผ่านร้านค้า หรือช่องทางอื่นใด ยกเว้น True Shop ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด

รางวัล
รับแพ็กเกจเสริมเต็มสปีด 24 ชั่วโมง รายครั้ง 500MB จำนวน 1 แพ็กเกจ

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ช่องทางใดๆ ก็ได้ครั้งแรก รับฟรีแพ็กเกจเสริมเต็มสปีด 24 ชั่วโมง รายครั้ง 500MB“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่ไม่เคยทำการเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet มาก่อน ซึ่งได้รับการเชิญให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยตรงจากบริษัท ผ่านทาง SMS, Facebook, Push Notification เท่านั้น
 5. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครบริการ TrueMoney Wallet
 6. เลขหมายโทรศัพท์ที่ได้รับรางวัลจะเป็นเลขหมายโทรศัพท์เดียวกันกับที่มีการเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet
 7. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้องอันอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการเปิดใช้งานเลขหมายเป็นระยะเวลา 30 วันขึ้นไป
 9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการแพ็กเกจเสริม ทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัททรู มันนี่ จำกัด แต่อย่างใด โดยบริษัททรู มันนี่ จำกัด เป็นเพียงผู้ให้บริการบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น
 12. หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำ หรือใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ หรือนำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้ของรางวัลได้ทันที
 13. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240