ได้รับ SMS แจ้งวิธีการร่วมสนุกในต่อที่ 2 คลิกที่ลิงค์ เพื่อร่วมสนุก
กรอกโค้ดที่แจ้งใน SMS ในช่องว่าง
กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ผูกกับ TrueMoney Wallet
อ่านข้อกำหนดในการร่วมกิจกรรม
คลิกยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไข
รับเงินรางวัลสำเร็จ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
TrueMoney Wallet X BUN BUN

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ต่อที่ 1
1. ซื้อขนมบัน บัน พีค (Bun Bun Peak) หรือ บัน บัน สติ๊ก (Bun Bun Stix) เพื่อสะสมรหัส 8 หลักในซองขนมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการสะสมรหัสดังนี้
1.1 สำหรับขนมบัน บัน พีค 14g หรือ ขนมบัน บัน สติ๊ก 16g ราคาซองละ 5 บาท ต้องสะสมให้ครบ 6 รหัส
1.2 สำหรับขนมบัน บัน พีค 60g หรือ ขนมบัน บัน สติ๊ก 64g ราคาซองละ 20 บาท ต้องสะสมให้ครบ 3 รหัส

2. นำรหัสที่สะสมตามข้อ 1. ดังกล่าว มากรอกในเว็บไซต์ www.bunbunpeakandstix.com พร้อมกรอกข้อมูลอื่นๆ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน
(หากมีการรับรางวัลต่อที่ 1 ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว แต่รางวัลต่อที่ 2 ยังไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะไม่ได้รับรางวัลในต่อที่หนึ่ง แต่ยังมีสิทธิรับรางวัลต่อที่ 2 ได้ โดยทำตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัลเช่นเดิม)

ต่อที่ 2
1. หลังจากที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดำเนินการตามต่อที่ 1 ครบถ้วน ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับ SMS ซึ่งภายใน SMS จะมีรหัสเพื่อใช้ในการรับรางวัลต่อที่ 2
2. สำหรับผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายต้องการรับรางวัลต่อที่ 2 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

2.1 ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท เรียบร้อยแล้ว ให้กด Link ที่ได้รับใน SMS จากนั้นให้กด “รับสิทธิ์” เพื่อรับเงินรางวัล 20 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
2.2 ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ยังไม่มีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ให้ดำเนินการ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ต และสมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้กด Link ที่ได้รับใน SMS จากนั้นให้กด “รับสิทธิ์” เพื่อรับเงินรางวัล 20 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องมีการทำรายการชำระเงิน เติมเงิน หรือโอนเงินผ่านบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ของบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลได้รับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบ และยอมรับว่า บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลต่อที่ 2 และ/หรือการเรียกเงินที่ได้โอนให้คืน

รางวัล
ต่อที่ 1
บัตรเงินสดทรูมันนี่ 50 บาท (จำกัด 20,000 รางวัล)

ต่อที่ 2
รับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 20 บาท (จำกัด 20,000 รางวัล)

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “TrueMoney Wallet X BUN BUN” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“TMN”) และ บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด (“Calbee”) (ซึ่งต่อไปนี้หากไม่กล่าวถึงบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะให้เรียกรวมกันว่า “บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลต่อที่ 1 เป็นรหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ ผ่านข้อความ SMS ทันที โดยบริษัทจะส่ง SMS เข้าหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลระบุตามข้อ 2 ของวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายต่อที่ 1 หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ถูกต้องหรือมิใช่ของตนทำให้ไม่ได้รับรางวัลต่อที่ 1 บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
5. TMN จะมอบรางวัลต่อที่ 2 ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที
6. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 สำหรับรางวัลต่อที่ 1 ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีสิทธิในการรับรางวัลสัปดาห์ละ 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่เกิน 2 สิทธิ ตลอดทั้งรายการส่งเสริมการขาย
6.2 สำหรับรางวัลต่อที่ 2 ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีสิทธิในการรับรางวัลสัปดาห์ละ 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เกิน 2 สิทธิ ตลอดทั้งรายการส่งเสริมการขาย
ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล เฉพาะ 20,000 ท่านแรก ตามแต่ละรางวัล

7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการผลิตและจัดจำหน่ายขนมบัน บัน เป็นของ Calbee เท่านั้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ TMN แต่อย่างใด โดย TMN เป็นเพียงผู้ให้บริการบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น
10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
12. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
13. กรณีที่มีการซื้อสินค้าและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าดังกล่าวในภายหลัง (Void / Refund) บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240