ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับโค้ดตั๋วหนัง

ลำดับที่ ชื่อ เบอร์มือถือ
1 คุณ พีรวิชญ์ 0891985XXX
2 คุณ พรเพ็ญ 0894984XXX
3 คุณ ธนกร 0959520XXX
4 คุณ รังสิโรจน์ 0944198XXX
5 คุณ นพดล 0814932XXX
6 คุณ นิรัชชา 0957295XXX
7 คุณ จักรินทร์ 0839165XXX
8 คุณ พนิดา 0803414XXX
9 คุณ กฤษณะ 0657570XXX
10 คุณ อรทัย 0646539XXX
11 คุณ บุญศิริ 0859975XXX
12 คุณ สุนิสา 0957429XXX
13 คุณ โกมุท 0818246XXX
14 คุณ ศิรวจี 0940050XXX
15 คุณ ศมนญกรณ์ 0959569XXX
16 คุณ อรพรรณ 0642582XXX
17 คุณ ปริญญา 0850679XXX
18 คุณ สมศักดิ์ 0872911XXX
19 คุณ อาภรณ์ 0830912XXX
20 คุณ วไลลักษณ์ 0640542XXX
21 คุณ ประสิทธิ์ 0814993XXX
22 คุณ วีรยุทธ 0997947XXX
23 คุณ เกียรติพัฒน์ 0993166XXX
24 คุณ พงษ์ศักดิ์ 0816912XXX
25 คุณ ภาณุพันธ์ 0818158XXX
26 คุณ ศศิธร 0882669XXX
27 คุณ กาญจนา 0946789XXX
28 คุณ มานะ 0897125XXX
29 คุณ พิสิทธิ์ 0817649XXX
30 คุณ วชิรวิทย์ 0853311XXX
31 คุณ ชิดศักดิ์ 0816423XXX
32 คุณ ปริศนา 0830860XXX
33 คุณ รุ่งฟ้า 0962712XXX
34 คุณ มยุรี 0850211XXX
35 คุณ เกียรติศักดิ์ 0928890XXX
36 คุณ วริญชญา 0910167XXX
37 คุณ เอกรัฐ 0869905XXX
38 คุณ เทพิน 0896715XXX
39 คุณ พจนีย์ 0973230XXX
40 คุณ ชลทิศ 0865587XXX
41 คุณ ณรงค์ชัย 0991914XXX
42 คุณ นันทพร 0898953XXX
43 คุณ รุ่งทิวา 0844065XXX
44 คุณ ภัทราพร 0863291XXX
45 คุณ กิตติพงษ์ 0838812XXX
46 คุณ ยินดี 0850616XXX
47 คุณ สุรีย์รัตน์ 0956041XXX
48 คุณ อภินันท์ 0837127XXX
49 คุณ ธิวดี 0994183XXX
50 คุณ รักชาติ 0813552XXX

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. แจกฟรี! รหัสชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง จำนวน 50 รางวัล ยิ่งเปิดและคลิกมากยิ่งมีสิทธิ์
 2. ลูกค้าต้องเปิดอ่านอีเมลข่าวสารจาก TrueMoney ที่ท่านได้รับตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 และ คลิกเพื่ออ่านเนื้อหาใดๆ ก็ได้อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อฉบับ
 3. ลูกค้าที่มีการเปิดอ่านอีเมลข่าวสารจาก TrueMoney และคลิกอ่านเนื้อหา จำนวนฉบับมากที่สุด 50 อันดับแรก จึงมีสิทธิ์รับรางวัลรหัสชมภาพยนตร์ Major 2 ที่นั่ง
 4. ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 5. รางวัลรหัสชมภาพยนตร์ Major 2 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 50 รางวัล
 6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้ที่ติดตามรับอีเมลข่าวสารจาก TrueMoney เท่านั้น
 7. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561
 8. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทาง อีเมล newsletter@connect.truemoney.com
 9. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี เป็นรหัสชมภาพยนตร์ Major 2 ที่นั่ง จำนวน 50 รางวัล ในวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.
 10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นๆ ได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 13. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truemoney.com หรือ โทร 1240