Gift Voucher มูลค่า 300 บาท เมื่อจ่ายบิลครั้งแรกด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด
Gift Voucher มูลค่า 300 บาท เมื่อจ่ายบิลครั้งแรกด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด

รายชื่อผู้โชคดี
Central Gift Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณวรายุทธ ไชยศักดิ์0917210xxx

รายชื่อผู้โชคดี
ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นประหยัด มูลค่า 3,400 บาท* จำนวน 50 รางวัล

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

คุณอริสา เลิศเจริญวุฒิ0825658xxx
คุณสมสมร นาคนาค0968175xxx
คุณพิมพ์พร ทองปาน0894713xxx
คุณสุธิดา เปี่ยมน้ำใจ0804558xxx
คุณนุศรา ศรีสกุล0867550xxx
คุณสุภัชญา คำชาย0885612xxx
คุณDisakorn Saejew0869000xxx
คุณLakkhana Pattharajariyanon0924049xxx
คุณฐกร สุวัฒนภักดี0813744xxx
คุณพรศักดิ์ ทูปิยะ0642604xxx
คุณวรพจน์ อภิรติโกศล0882812xxx
คุณสุรศักดิ์ นิลสูงเนิน0930967xxx
คุณกิตติพงศ์ วงเวียน0640922xxx
คุณกัลยรัตน์ ฉันทกิจ0861648xxx
คุณภฤศธร แก้วสมนึก0879792xxx
คุณนวดล ซิ้มสกุล0837088xxx
คุณNattapol Oonyu0891315xxx
คุณวัชญา ยี่กิ้ท0959316xxx
คุณจักรพันธ์ โสระบุตร0998089xxx
คุณณัฐวรรณ มีบุญ0891593xxx
คุณธนิตย์ พลาดรฤทธิรงค์0972522xxx
คุณพิมพ์ชนก มีศิริ0830729xxx
คุณปรัชญ์ อิภิชาติ0909872xxx
คุณฐานิดา ธนสินไพบูลย์0818699xxx
คุณณัฐนันท์ การุณชาติ0860681xxx
คุณธนชัย แซ่เล้า0909171xxx
คุณธเนศพริษ ช้างเผือก0635696xxx
คุณกู้เกียรติ พิสิฐดำรง0852327xxx
คุณสมชัย เอื้ออรรถการุณ0818775xxx
คุณยุทธนา กนต์ธร0833333xxx
คุณณัฏฐพล มาบางยาง0992423xxx
คุณศิริวรรณ ขันทเขตต์0910595xxx
คุณปัญญาพัฒน์ กังวานพณิชย์0811346xxx
คุณนันชยา ใจซื่อ0962753xxx
คุณพรทิพย์ หลองทอง0814489xxx
คุณประดิษฐ์ ล้อมกลาง0837599xxx
คุณทิพวัลย์ ชนะชัยไพบูลย์0897777xxx
คุณนริศรา อ่ำแห0922562xxx
คุณศิรานุช สุวรรณ์0954463xxx
คุณมารินลิตตา เดี่ยวตระกูลชัย0955156xxx
คุณเปรมฤทธิ์ จีนจำรัส0858118xxx
คุณSuhaiman Dulah0907801xxx
คุณนิสา สมสุข0633740xxx
คุณกิตติพงษ์ รัตนบันรินทร์0890470xxx
คุณสกุลวงศ์ มานะจิตต์0974595xxx
คุณพรเลิศ ปัญญาจงเลิศ0867293xxx
คุณปราณี ศรีราคำ0914043xxx
คุณชนัญชิตา จงคล้ายกลาง0952651xxx
คุณนุชนาถ วงศ์สุบรรณ0867836xxx
คุณธนพัฒน์ เอกจีน0642982xxx

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีสิทธิลุ้นรับรางวัลดังต่อไปนี้

1.1 Central Gift Card มูลค่า 5,000.- บาท (ห้าพันบาท) จำนวน 1 รางวัล จัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 14 วัน
1.2 ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ ในเส้นทาง กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ มูลค่า 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาท) จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 200,000.- บาท
ส่ง CODE ให้ทาง SMS หลังจากผู้โชคดียืนยันสิทธิ์กลับมา ภายใน 14 วัน

2. หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิการรับของรางวัลดังกล่าวจากบริษัท โดยผ่านช่องทางใดก็ได้ดังต่อไปนี้

2.1 กรณียืนยันสิทธิผ่าน Inbox เพจ Facebook/Truemoney พร้อมระบุรายละเอียดดังนี้
– พิมพ์คำว่า “#จ่ายบิลด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด”
– ชื่อ และ นามสกุล
– ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล
– เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัคร TrueMoney Wallet
2.2 กรณียืนยันผ่านทาง SMS ให้ทำการคลิก Link ที่ปรากฏอยู่ใน SMS พร้อมกรอกข้อมูล และส่งกลับมาให้บริษัท ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561
ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิดังกล่าวกับทางบริษัท ภายระยะเวลาที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว

เอกสารประกอบการรับรางวัล ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. ใบสำคัญการรับเงิน พร้อมลายเซ็น (โดยบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญการรับเงินให้ท่านทางอีเมลที่แจ้งไว้)
  3. หลักฐานการโอนเงินชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (บริษัทฯจะแจ้งยอดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ท่านทราบทางอีเมล)                                         ***โดยท่านสามารถส่งสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารใบสำคัญรับเงินที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และหลักฐานการโอนเงินฯ ส่งกลับมายังบริษัททางไปรษณีย์ หรือจัดส่งด้วยตนเองที่ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด (หน่วยงานการตล าด Bill Payment) 89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น  32 ถ. รัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กทม.  10400

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลครั้งแรก ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด ครั้งแรก ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และ Central Gift Card รวมมูลค่า 205,000 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
5. บริษัทสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ ด้วยแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ตมาก่อน
6. การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดนี้ ไม่รวมถึงบัตร WeCard ด้วย
7. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/truemoney และ ทาง SMS ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
8. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องนำเงินสดมาชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดในวันที่มารับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
10. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240