เข้าแอป TrueMoney Wallet
กดปุ่ม “เติมเงินมือถือ”

เลือกจำนวนเงิน และใส่เบอร์
ทรูมูฟ เอช ที่ต้องการเติมเงิน

ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และ
เลื่อนลูกศรส้ม เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ทำรายการสำเร็จ
รับเงินคืนเข้า Wallet ทันที 20 บาท

เข้าแอป TrueMoney Wallet กดปุ่ม “เติมเงินมือถือ”
เลือกจำนวนเงิน และใส่เบอร์ ทรูมูฟ เอช ที่ต้องการเติมเงิน
ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และ เลื่อนลูกศรส้ม เพื่อยืนยันการชำระเงิน
ทำรายการสำเร็จ รับเงินคืนเข้า Wallet ทันที 20 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
We Miss You (Mobile Top up)

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. ใช้บริการเติมเงินมือถือ บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

รางวัล
รับเงินเติมเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 20.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “We Miss You (Mobile Top up)” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัครบริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ท
5. บริษัทจะมอบรางวัลเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ทันทีที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
7. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
9. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะทาง SMS จากบริษัทเท่านั้น
10. บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมภายในแอปนี้ (Apple is not, in any way, related to the promotional activities within this application)
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240