ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย 
สมัคร TrueMoney Wallet ช่องทางใดๆ ก็ได้ รับเงิน 20 บาท ภายใน 3 วันทำการ

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
สมัคร TrueMoney Wallet ผ่านช่องทางใดก็ได้ เช่น topping.truemoveh.com/register หรือดาวน์โหลดและสมัครผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet

รางวัล
เงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท 20 บาท

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สมัคร TrueMoney Wallet ผ่านช่องทางใดก็ได้ รับเงินคืน 20 บาท“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยตรงจากบริษัท ผ่านทาง SM เท่านั้น
 5. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) เลขที่บัตรประชาชนที่ใช้สมัครบริการ TrueMoney Wallet
 6. เลขหมายโทรศัพท์ที่ได้รับรางวัลจะเป็นเลขหมายโทรศัพท์เดียวกันกับที่มีการสมัครบัญชี TrueMoney Wallet
 7. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้องอันอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือนของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการเปิดใช้งานเลขหมายเป็นระยะเวลา 30 วันขึ้นไป
 9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการแพ็กเกจเสริม ทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัททรู มันนี่ จำกัด แต่อย่างใด โดยบริษัททรู มันนี่ จำกัด เป็นเพียงผู้ให้บริการบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น
 12. หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำ หรือใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ หรือนำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้ของรางวัลได้ทันที
 13. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240