ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ “ผู้ขอใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง ในการใช้บริการของบริษัทซึ่งเป็นบริการรับและโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการนำ e-Wallet ID ของผู้ขอใช้บริการ หรือข้อมูลอื่นใดที่บริษัทอาจกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “PromptPay ID” เป็นหมายเลขอ้างอิงเพื่อนำไปผูกกับบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ตของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริการพร้อมเพย์” ซึ่งผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการพร้อมเพย์ของบริษัท และตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เงื่อนไขทั่วไป

1.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตาม และผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ฉบับนี้ ซึ่งการใช้บริการพร้อมเพย์ของผู้ขอใช้บริการถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ขอใช้บริการ ใช้บริการพร้อมเพย์ต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้ง

1.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า การกระทำการใดๆ ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการ เช่น การเลือกปุ่มยอมรับ, การเข้ารหัสด้วยการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SMS, OTP, QR Code, Barcode เป็นต้น ให้ถือว่ามีผลเช่นเดียวกันกับการลงลายมือชื่อที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก

1.3 เว้นแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ ๆ ที่ได้เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขในบริการ พร้อมเพย์ ให้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ทั้งสิ้น

1.4 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง ระงับ หรือยกเลิกบริการพร้อมเพย์ทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการพร้อมเพย์ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.5 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์นี้ อยู่ภายใต้บังคับและเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขทั่วไปสำหรับ การใช้บริการของบริษัท นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ทรูมันนี่วอลเล็ตของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทและผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวด้วย

2. การเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ และการใช้บริการพร้อมเพย์

2.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ของบริษัท ผ่านทางแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่วอลเล็ต หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บริษัทอาจกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องผูก PromptPay ID ของผู้ขอใช้บริการซึ่งบริษัทกำหนดให้ กับบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ตของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชี” และระบุข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ขอใช้บริการตามที่บริษัทกำหนด

2.2 เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์จากผู้ขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่งข้อมูลการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์แต่ละรายการไปยังธนาคารพาณิชย์ที่เป็นคู่สัญญาของบริษัทเพื่อประสานงานจัดส่งข้อมูลไปตรวจสอบเพื่อลงทะเบียนพร้อมเพย์ กับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบลงทะเบียน” ของบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือของผู้ให้บริการที่บริษัทกำหนด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียน” ภายใน วันเดียวกันกับวันที่บริษัทได้รับข้อมูลการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ของผู้ขอใช้บริการ หากบริษัทพบว่าข้อมูลการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ของผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้อง บริษัทมีสิทธิแก้ไขให้ถูกต้องหรือระงับการลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ

อนึ่ง บริษัทจะแจ้งผลการลงทะเบียนพร้อมเพย์ให้ผู้ขอใช้บริการทราบภายในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทได้รับแจ้งจาก ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียน โดยบริษัทจะส่งข้อความผ่านทางแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่วอลเล็ต หรือระบบ SMS หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด

2.3 บัญชีที่ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์สำเร็จแล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ PromptPay ID ในการรับโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว และในการโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวออกไปยังบัญชีอื่นของผู้ขอใช้บริการ หรือบัญชีของบุคคลอื่นใด ผู้ขอใช้บริการสามารถระบุ PromptPay ID, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลขบัตรประชาชน เป็นข้อมูลอ้างอิงในการโอนเงิน

2.4 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า การใช้บริการพร้อมเพย์เพื่อทำธุรกรรมใดๆ หากมีการระบุ PromptPay ID ที่ผูกกับบัญชีนั้นแล้ว ย่อมถือเป็นการทำธุรกรรมกับบัญชีนั้น ๆ และมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ

2.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการพร้อมเพย์ตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนด และแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบด้วยการประกาศเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่บริษัทจะกำหนดขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้ถือว่าประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทหักเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบัญชีที่ผู้ขอใช้บริการสมัครบริการพร้อมเพย์

2.6 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า บริษัทจะดำเนินการระงับหรือยกเลิกการใช้พร้อมเพย์ทันทีที่เกิดกรณีดังต่อไปนี้

2.6.1 บัญชีที่ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ถูกปิด หรือถูกยกเลิกไม่ว่าโดยผู้ขอใช้บริการ หรือโดยบริษัทหรือโดยเหตุอื่นใด

2.6.2 บริษัทได้รับแจ้งผ่านระบบลงทะเบียนว่า PromptPay ID ที่ใช้ผูกกับบัญชีเพื่อใช้บริการพร้อมเพย์นั้น ได้ถูกยกเลิก หรือเกิดเหตุขัดข้องอื่นใด

2.6.3 พบเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ขอใช้บริการมิใช่เจ้าของ หรือผู้มีสิทธิใช้ PromptPay ID หรือมีการใช้บริการพร้อมเพย์เพื่อกิจการที่ขัดต่อกฎหมาย ขัดความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรือในลักษณะที่ผิดปกติ หรือเป็นการฉ้อฉล หรือทุจริต

2.6.4 พบเหตุอันควรสงสัยว่าระบบการให้บริการพร้อมเพย์ หรือบัญชีของผู้ขอใช้บริการอาจมีผู้บุกรุก (Hacker) หรือมีการกระทำทุจริต หรือฉ้อฉลโดยประการใดๆ

2.6.5 บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการพร้อมเพย์นี้ได้เมื่อบริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ

2.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด ล่าช้า ชำรุดบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือ จากการกระทำของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นคู่สัญญาของบริษัท การกระทำของผู้บริการระบบลงทะเบียน การกระทำของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลอื่นแต่ประการใดทั้งสิ้น

3. การยกเลิกบริการพร้อมเพย์
เมื่อผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกบริการพร้อมเพย์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งขอยกเลิกการใช้บริการพร้อมเพย์มายังบริษัทผ่านทางแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ต หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด และการยกเลิกจะมีผลเมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการระบบลงทะเบียน
ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า เมื่อผู้ขอใช้บริการยกเลิก ไม่ใช้งาน โอน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองใช้งาน PromptPay ID ที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์กับบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เป็นหน้าที่ของ ผู้ขอใช้บริการในการแจ้งยกเลิกการใช้บริการพร้อมเพย์ซึ่งอ้างอิง PromptPay ID ดังกล่าวมายังบริษัท และหากผู้ขอใช้บริการได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ผู้ขอใช้บริการมิได้แจ้งยกเลิกการใช้บริการพร้อมเพย์มายังบริษัท ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

4. คำรับรอง และการให้ความยินยอมของผู้ขอใช้บริการ

4.1 ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่า ข้อมูลที่ระบุในการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ของผู้ขอใช้บริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และผู้ขอใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้ข้อมูล การสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ และทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครและการใช้บริการพร้อมเพย์ รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้ขอใช้บริการปลอมแปลงข้อมูล เอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้น จะยินยอมหรือไม่ในการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ บริษัทสงวนสิทธิ์ระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการพร้อมเพย์ได้ทันที และผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ

4.2 ผู้ขอใช้บริการรับรองว่าจะไม่ใช้บริการพร้อมเพย์ในการทําธุรกรรมทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพนัน การค้าบริการทางเพศ การฟอกเงิน รวมถึงการกระทําซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายอื่นใด ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิด จากการที่ผู้ขอใช้บริการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกการให้บริการพร้อมเพย์ได้ทันที และผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ

5. การเปิดเผยข้อมูล
ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทแก่ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นคู่สัญญาของบริษัท ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียน ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพร้อมเพย์แก่ผู้ขอใช้บริการ