Cash Back สำหรับ TrueMoney 0%

สูงสุด 500 บาท

วงเงิน
(ค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการกับทรู)
(บาท)
Cash Back
(บาท)
10,000 – 19,999200
20,000 – 50,000500

ระยะเวลา Campaign: 8 มิถุนายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น
1. สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
3. พนักงานประจำมีรายได้ 8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรือ เจ้าของธุรกิจที่มีบัตรเครดิต
4. สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท พร้อมอีเมลที่สามารถติดต่อได้
เอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. เอกสารแสดงรายได้
– สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา)
– หรือ สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชี ที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 2 เดือน
กรณีใช้รายการเดินบัญชีจากสมุดบัญชีธนาคาร ให้นำสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วย

*เฉพาะทรูชอปสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า และ แฟชั่นไอส์แลนด์ เท่านั้น!

รายละเอียด
1. ให้บริการสินเชื่อและรายการส่งเสริมการขาย โดย บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด (“บริษัทฯ”)
2. บริการแบ่งจ่าย สามารถใช้ได้กับการซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมแพกเกจเท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายกับมือถือที่มีราคาต่ำกว่า 2,000 บาท โดยคิดรวมราคามือถือและค่าบริการเหมาชำระรายเดือนล่วงหน้า
4. ระยะเวลาแบ่งจ่าย 0% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยทำการชำระค่างวดรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
5. กรุณาแจ้งพนักงานเพื่อขอใช้สิทธิ์แบ่งจ่าย 0% ก่อนชำระค่าสินค้า
6. สำหรับลูกค้าที่มีสิทธิได้รับเงินคืนจะต้องดำเนินการตามวิธีการเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายโดยถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายที่บริษัทกำหนด
7. ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับเงินคืน 500 บาท จะต้องมีการใช้บริการแบ่งจ่ายเครื่องพร้อมแพกเกจเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 20,000 บาท – 50,000 บาท และสำหรับลูกค้าที่มีสิทธิได้รับเงินคืน 200 บาท จะต้องมีการใช้บริการแบ่งจ่ายเครื่องพร้อมแพกเกจเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 บาท – 19,999 บาท
8. ลูกค้าจะได้รับเงินคืน เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ใช้ทำการสมัคร และใช้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการกับทรู) เท่านั้น
9. ลูกค้าจะได้รับเงินคืน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังจากมีการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการกับทรู)
10. การให้เงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับการให้เงินคืน รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ จากรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หรือดำเนินการอื่นใด หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ บริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉลทุจริตหรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
11. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ระยะเวลาแคมเปญ วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ที่ ทรูชอปสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า และแฟชั่นไอส์แลนด์ เท่านั้น!
13. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการได้รับเงินคืน ได้ที่ 02-0202365 ตามวัน และเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30
14. หากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีการใช้งาน ทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Customer Care 1240