truemoneylogo_l

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทรูมันนี่

 1. ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครขอใช้บริการ ตามขั้นตอนและวิธีการของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านทาง ช่องทางการให้บริการตามที่บริษัทกำหนดไว้
 2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติ และผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/ หรือที่จะมีประกาศกำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าที่บริษัทจะได้แจ้งให้ทราบ ต่อไป
 3. ในการสมัครขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บัตรประชาชนของตนเท่านั้นในการทำรายการเพื่อทำการ สมัคร และผู้ใช้บริการจะต้องกำหนดรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสผ่าน”) เพื่อใช้ในการทำรายการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถทำ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท
 4. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการ ยอมรับว่า หากมีการทำรายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของ ผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าวนั้น
 5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทำรายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และ ผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ
 6. ผู้ใช้บริการสามารถใช้รหัสผ่านสำหรับการใช้บริการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ รวมทั้งการทำธุรกรรมต่างๆ ด้านการเงิน การธนาคาร และ/หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่บริษัทอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้า
 7. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการ หากมีการป้อนรหัสผ่านผิด 3 ครั้งติดต่อกัน จะถูกระงับการใช้ บริการโดยอตั โนมัติทันที ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการนี้ต่อไปได้ก็ต่อเมือแจ้งความจำนงให้บริษัท ดำเนินการตามวิธี่อืนใดที่บริษัทกำหนดเพือขอออกรหัสผ่านใหม่
 8. ในกรณี่ที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบทันทีตามวิธี่การอืนใดที่บริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่างๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ก่อนการแจ้งให้บริษัททราบ
 9. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนี่ยมการใช้บริการ ตามอัตราที่บริษัทกำหนดเรี่ยกเก็บ ทั้งนี้บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนี่ยมดังกล่าวได้ โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจาก ผู้ใช้บริการก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัท ขอยกเว้นอัตราค่าธรรมเนี่ยมการใช้บริการดังกล่าว (ไม่รวมถึงค่าบริการที่ทำผ่านบัตรเครดิตเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ และค่าธรรมเนี่ยมยกเลิกการใช้บริการ) ในระหว่างการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2้549
 10. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการต่างๆ นี้ บริษัทเป็นเพี่ยงผู้ให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือชำระค่าสินค้า/บริการ และทำธุรกรรมตามคำสัง ของผู้ใช้บริการ บริษัทจึงไม่จำต้องรับประกันคุณภาพของสินค้า และบริการดังกล่าว หากมีปัญหากับการใช้สินค้า/บริการ หรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า/บริการ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการติดต่อกับผู้ขาย หรือผู้ให้บริการของสินค้า/บริการนั้นๆเอง
 11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ สำหรับ
  1. ใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล
  2. ใบแจ้งหนี้โทรศัพท์พื้นฐานของทรูที่ถูกระงับการให้บริการและมีค่าธรรมเนียมต่อสายสัญญาณ
  3. ใบแจ้งหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระ และชำระเกินกำหนด สำหรับค่าสาธารณูปโภค
  4. การชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้เพียงบางส่วน สำหรับค่าสาธารณูปโภค
 12. หากเกิดความเสี่ยหายใดๆขึ้นแก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรี่ยกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ผู้ใช้บริการทำรายการชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการผ่านบริการของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี่ยหายให้แก่บริษัททุกประการ โดยไม่มีเงือนไข อย่างใดทั้งสิ้น
 13. บริษัทจะให้บริการอย่างดี่ที่สุดเพือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอืนใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลือนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรี่ยกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท
 14. กรณี่ที่บริษัทตรวจพบว่า เงินในบัญชีของผู้ใช้บริการมีไม่เพี่ยงพอ หรือบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการถูกระงับหรือถูกยกเลิกการใช้บริการ หรือมีวงเงินไม่เพี่ยงพอชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการอันเกี่ยวเนืองจากการใช้บริการ หรือจำนวนเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการเกินกว่าวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้สำหรับผู้ใช้บริการในครั้งหนึงครั้งใด บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้นๆ ได้
 15. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการของการใช้บริการของตน ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อผ่าน Call Center หมายเลข 1331 หรือช่องทางอืนใดที่บริษัทกำหนดไว้
 16. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลือนไหวใดๆ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันสมัครใช้บริการ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนี่ยมใดๆ (ถ้ามี) จากผู้ใช้บริการ รวมทั้ง ดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที
 17. ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการ ได้ที่สาขาของบริษัท โดยต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารราชการอืนใดที่สามารถใช้ยืนยันว่าเป็นผู้ใช้บริการ และหากยังคงมีเงินคงเหลือใน บัญชี ของผู้ใช้บริการไม่ตํากว่าจำนวนที่บริษัทกำหนด บริษัทจะดำเนินการคืนให้ หลังจากหัก ค่าธรรมเนี่ยมใดๆ (ถ้ามี)โดยนำเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 18. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงือนไขการใช้บริการนี้ หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า