ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย

 • ซื้อ 1 ฟรี 1 กับแพ็กเกจเน็ตที่ร่วมรายการ

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

 • ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดและสมัครใช้งานได้ฟรี
 2. ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต แพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งดังต่อไปนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
  – เน็ตไม่อั้น ที่ความเร็ว 1 Mbps ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด 24 ชั่วโมง 29 บาท

รางวัล

 • แถมฟรีอีก 1 แพ็กเกจ โดยจะเป็นแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตเดียวกันกับที่ทำการซื้อดังกล่าว

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ซื้อ 1 ฟรี 1 กับแพ็กเกจเน็ตที่ร่วมรายการ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4.  บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที โดยรางวัลดังกล่าวจะเติมเข้าเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์เดียวกันกับที่เติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต และจะนับระยะเวลาของแพ็กเกจที่แถมรวมเข้ากับแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตที่ซื้อเป็นเวลาทั้งหมด 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่สามารถซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตใดได้จนกว่าจะครบระยะเวลาของแพ็กเกจที่ซื้อและแพ็กเกจที่แถมรวมกัน
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status)
 6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
 7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่า
  7.1 จะใช้รางวัลนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำรางวัลไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
  7.2 จะไม่ใช้ ไม่นำรางวัลมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ขเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  7.3 จะไม่กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลหรือผิดกฎหมาย
  หากบริษัทตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ปฏิบัติตามคำรับรองข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิในการระงับ ยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายการส่งเสริมการขาย ,ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 11. บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมภายในแอปนี้ (Apple is not, in any way, related to the promotional activities within this application)
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1240