กด “สมัครสมาชิก” กรอกเบอร์มือถือ ที่คุณต้องการสมัคร และกด “รับรหัส OTP เพื่อยืนยัน”

ยืนยันรหัส OTP
ที่ได้จาก SMS

กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสมัครสมาชิกและ กดยืนยันการสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสำเร็จ และ
เริ่มใช้งานทรูมันนี่ วอลเล็ท

กด “สมัครสมาชิก” กรอกเบอร์มือถือ ที่คุณต้องการสมัคร และกด “รับรหัส OTP เพื่อยืนยัน”
ยืนยันรหัส OTP ที่ได้จาก SMS
กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสมัครสมาชิกและ กดยืนยันการสมัครสมาชิก
ลงทะเบียนสำเร็จ และ เริ่มใช้งานทรูมันนี่ วอลเล็ท

รายการส่งเสริมการขาย “เปิดซิมใหม่ ซื้อแพ็คเสริม รับเงินคืน 100%”

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า“บริษัท”) ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก บริษัท
2. เมื่อผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการเลขหมายทรูมูฟ เอชใหม่แบบเติมเงิน ได้แก่ ซิมโซเชียล 4G+, ซิมสบาย, ซิม Super Fun, ซิมเน็ต 4G+, ซิมมิงกะลาบา, ซิมซัวสะเดย, ซิมซูเปอร์ฟรีเน็ต, และซิมยกก๊วน โทรฟรีทั้งตำบล แล้วซื้อแพ็กเกจเสริม ทรูมูฟเอช จากช่องทางจำหน่ายทั่วไป จากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True ID และ ทรูมันนีวอลเล็ท พร้อมสมัครใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิดังนี้

2.1 รับเงินคืนเต็มจำนวน ที่แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่วอลเล็ท เท่าราคาค่าแพ็กเกจเสริมที่ซื้อ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.1.1 สามารถรับเงินคืน สะสมได้สูงสุดถึง 100 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนไทย
2.1.2 การซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช เพื่อรับสิทธิเงินคืนดังกล่าว จะต้องซื้อภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่เปิดใช้บริการเลขหมายทรูมูฟ เอช
2.1.3 เลขหมายที่จะรับสิทธิเงินคืน จะต้องเป็นเลขหมายที่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ที่ทรูมันนี่วอลเล็ท

2.2 รับสิทธิใช้บริการแพ็กเกจพรีเมียม เอชดี จากแอปพลิเคชัน True ID จำนวน 2 เดือน โดยระบบจะนับอายุสิทธิต่อจากอายุของแพ็กเกจเดิมที่ผู้ใช้บริการมีอยู่ (ถ้ามี) ตรวจสอบรายละเอียดแพ็กเกจพรีเมียม เอชดี ได้ที่ http://home.trueid.net
2.3 รับสิทธิส่วนลด ค่าเครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่กำหนด) ส่วนลดค่าสินค้าและบริการจากร้านค้า ร้านอาหาร จากทรูยู มูลค่ารวมสูงสุด 3,000 บาท โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิได้ภายในระยะเวลา ที่กำหนดเท่านั้น ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการใช้สิทธิเพิ่มเติมได้ที่ แอปพลิเคชัน TrueYou หรือ http://www.trueyou.co.th

3. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
4. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

4.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให้ถือเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่า จะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

4.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

5. บริษัท มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระ ในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
6. บริษัท มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
7. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
8. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com, โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

ข้อกําหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “สมัครแพ็กเกจเสริมแบบ 1 วันและ 7 วัน รับเงินคืน 50%”

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดาที่เปิดใช้บริการเลขหมายมาแล้วเป็นระยะเวลา 30 วันขึ้นไป กับ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า“บริษัท”) ในระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก บริษัท
2. เมื่อผู้ใช้บริการตามข้อ 1 สมัครแพ็กเกจเสริม ทรูมูฟเอช แบบ 1 วันและ 7 วัน จากช่องทางจำหน่ายทั่วไป จะได้รับเงินคืน 50% จากราคาแพ็กเกจเสริม (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการคืนเงินจะคืนผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่วอลเล็ท โดยผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว และสมัครใช้บริการทรูมันนีวอลเล็ท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม และระบบจะทำการคืนเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากสมัครใช้บริการทรูมันนี่วอลเล็ทเรียบร้อยแล้ว
3. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
4. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงยกเลิกการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทันที
5. กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา หรือรายการส่งเสริมการขาย: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาหรือรายการส่งเสริมการขายให้ถือเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้ามในสัญญา
6. “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู้ใช้บริการจะต้อง
7. ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
8. ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่า จะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
9. กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
10. บริษัท มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระ ในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
11. บริษัท มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
12. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com, โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

รายการส่งเสริมการขาย “เติมเงินทรูมูฟ เอช รับเงินคืน 10%”

รับสิทธิพิเศษ เมื่อเติมเงินทรูมูฟ เอช ผ่าน TrueMoney Wallet

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
2. เติมเงินทรูมูฟ เอช ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet

รางวัล
รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จำนวนร้อยละ 10 (สิบ)
ของยอดเงินที่เติมเงินดังกล่าว แต่ไม่เกิน 10.- บาท (สิบบาทถ้วน) ต่อ 1 รายการเติมเงิน

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเงื่อนไข
บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 3 (สาม) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครบริการ TrueMoney Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

รายการส่งเสริมการขาย “ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช รับเงินคืน 10%”

รับสิทธิพิเศษ เมื่อซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ผ่าน TrueMoney Wallet

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดและสมัครใช้งานได้ฟรี
2. ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช แพ็กเกจใดก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

รางวัล
รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของยอดแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตที่ซื้อดังกล่าว แต่ไม่เกิน 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 รายการ การซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ผ่าน TrueMoney Wallet

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเงื่อนไข
บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 3 (สาม) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครบริการ TrueMoney Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้