truemove
truemove h

รายการส่งเสริมการขาย
“แพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้าเติมเงินและรายเดือนรับเงินคืนสูงสุด 50%”

1. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน (Prepaid) ซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com โดยชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท หรือหักเงินในซิม
1.2 สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน (Postpaid) ซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com โดยชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท หรือชำระรวมกับบิลทรู

2. การรับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

2.1 จำนวนร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของยอดแพ็กเกจเสริมที่ซื้อในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สูงสุดไม่เกิน 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อเดือน สำหรับแพ็กเกจเสริมแบบ 7 (เจ็ด) วัน
2.2 จำนวนร้อยละ 30 (สามสิบ) ของยอดแพ็กเกจเสริมที่ซื้อในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่จำกัดจำนวนครั้งสะสมสูงสุดไม่เกิน 25.- บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน) ต่อบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อเดือน สำหรับแพ็กเกจเสริมทั่วไป ยกเว้นแพ็กเกจเสริมแบบ 7 (เจ็ด) วัน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเช็คสถานะยอดเงินคืนได้โดยกด(ฟรี) *240# แล้วกดโทรออก
4. รายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2561
5. จำกัดสิทธิในการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
6. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินและรายเดือนของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ซึ่งเปิดใช้งานมามากกว่า 30 วัน
7. จะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทที่มีสถานะใช้งานอยู่ ทันที
8. เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติมแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
9. หากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติมแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ยังไม่เคยถูกใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลก็ยังสามารถรับรางวัลได้โดยต้องทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติมแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ทั้งนี้ บริษัทจะมอบรางวัลให้ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้ทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
10. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องมีการทำรายการชำระเงิน เติมเงิน หรือโอนเงินผ่านบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ของบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลได้รับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ดำเนินการตามข้างต้น ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบ และยอมรับว่า บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด มีสิทธิยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือการเรียกเงินที่ได้โอนให้คืน
11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัททรู มันนี่ จำกัด แต่อย่างใด
12. การเปิดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ของการใช้บริการทรูมันนี่วอลเล็ท
13. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

13.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
13.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

14. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

TrueMove H จัดโปรขั้นเทพ

ชาว TrueMove H ซื้อเน็ตเพิ่มในแพ็คเกจ 7 วันผ่านแอปฯ TrueMoney Wallet หรือเว็บไซต์ topping.truemoveh.com รับเงินคืน 50% เข้าบัญชี TrueMoney Wallet ทันที ทั้งสำหรับผู้ใช้งาน TrueMove H เติมเงินและ TrueMove H รายเดือน สะสมสูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อบัญชี TrueMoney Wallet ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

TrueMove H ซื้อเน็ตเพิ่ม 7 วันรับเงินคืน 50%

TrueMove H ยังคงจัดหนักความคุ้มค่าให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งาน TrueMove H เติมเงินและ TrueMove H รายเดือน เพียงซื้อเน็ตเพิ่มเสริมความเร็วแบบราย 7 วันหรือแพ็กเน็ตรายสัปดาห์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com ก็รับเงินคืนเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ทันที 50% ของราคาแพ็คเกจที่ซื้อ สูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อบัญชี ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 นี้

โปรโมชั่นนี้จะสงวนสิทธิ์คืนเงินเฉพาะผู้ใช้บริการ TrueMove H เติมเงินและ TrueMove H รายเดือน โดยใช้บริการในนามบุคคลธรรมดาและเปิดเบอร์มือถือมานานกว่า 30 วัน และถึงแม้เบอร์มือถือ TrueMove H ที่เติมแพ็กเกจจะยังไม่มีประวัติการสมัครบัญชี TrueMoney Wallet ผู้ใช้งานก็ยังสามารถรับเงินคืนได้ เพียงสมัคร TrueMoney Wallet ด้วยหมายเลขมือถือที่ซื้อเน็ตเพิ่มแพ็กเกจดังกล่าวภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อแพ็กเน็ต และจะได้รับเงินคืนภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้ทำการสมัครบัญชี TrueMoney Wallet

สำหรับ TrueMove H Package ที่น่าสนใจก็แบ่งได้หลากหลายตามการใช้งาน อย่างผู้ใช้ระบบเติมเงินก็มีทั้งเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด 10 Mbps สำหรับคนที่ใช้เน็ตจำนวนมาก หรือเน็ตไม่อั้น 6 Mbps ที่ TrueMove H ทำกิจกรรมร่วมกับ RoV แจกไอเทมฟรี ทั้งยังได้เงินคืนถึง 100 บาทแบบเต็มแม็กซ์ หรือถ้าชอบให้เน็ตสปีดคงที่ ไม่มีตก ก็มีเน็ตไม่อั้นไม่ลดความเร็ว 512 Kbps ในราคาเพียง 89 บาทแถมได้เงินคืนถึง 44.5 บาท ทั้งแจกทั้งแถมไม่ยั้งจริงๆ

ขณะเดียวกัน คนใช้ TrueMove H แบบรายเดือนก็มี TrueMove H Package สุดคุ้มให้เลือกสรร ทั้งแพ็กเน็ตเต็มสปีด 16 GB ที่แถมเน็ตจากปกติ 8 GB ในราคาเพียง 149 บาท เรียกว่าได้เน็ตเบิ้ล 2 เท่า แถมได้เงินคืนอีก 74.5 บาท หรือถ้าชอบซื้อเน็ตเพิ่มแบบแพ็กเล็กๆ ราคาน่ารัก ก็มีเน็ตเต็มสปีด 1 GB ในราคาเพียง 39 บาท ทั้งยังรับเงินคืนถึง 19.5 บาท รวมไปถึงแพ็คเกจเน็ตยอดนิยมอย่างเน็ตเต็มสปีด 5 GB เพียง 99 บาทรับเงินคืน 49.5 บาทอีกด้วย

TrueMove H ซื้อเน็ตเพิ่มรับเงินคืน 30%

นอกจากนั้น ยังมีโปรโมชั่นจาก TrueMove H อื่นๆ ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือให้เร็วปื้ดแล้ว ยังมอบเงินคืนถึง 30% สูงสุด 25 บาทเข้าบัญชี TrueMoney Wallet หลากหลายแพ็คเกจให้เลือกซื้อเพิ่มกันตามสบาย แต่ละแพ็กก็เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละคนที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจเน็ตรายวัน แพ็คเกจเน็ตราย 2 วัน แพ็กเน็ตราย 3 วัน แพ็คเกจเน็ตรายเดือน หรือแม้กระทั่งแพ็คเกจโซเชียล ดูคลิปวิดีโอไม่อั้นต่างๆ ก็มีให้เลือกเติมได้ทั้งระบบเติมเงินและรายเดือนเช่นกัน โดยลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเน็ตต่างๆ เพื่อรับเงินคืนตามเงื่อนไขโปรโมชั่นได้ภายในวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 นี้

Tags : ทรูมูฟ เติมเงินเพิ่มความเร็วเน็ตทรูไม่ลดความเร็ว , เน็ตทรูเติมเงินไม่ลดสปีด