สมัครเน็ตทรูมูฟ สมัครเน็ตทรูรายวัน โปรเน็ตทรู truemoveh

กด “สมัครสมาชิก” กรอกเบอร์มือถือ ที่คุณต้องการสมัคร และกด “รับรหัส OTP เพื่อยืนยัน”

ยืนยันรหัส OTP
ที่ได้จาก SMS

กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสมัครสมาชิกและ กดยืนยันการสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสำเร็จ และ
เริ่มใช้งานทรูมันนี่ วอลเล็ท

สมัครเน็ตทรูรายวัน เน็ตทรูรายสัปดาห์ โปรเน็ตทรูรายเดือน สมัครเน็ตทรูมูฟ
กด “สมัครสมาชิก” กรอกเบอร์มือถือ ที่คุณต้องการสมัคร และกด “รับรหัส OTP เพื่อยืนยัน”
ยืนยันรหัส OTP ที่ได้จาก SMS
กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสมัครสมาชิกและ กดยืนยันการสมัครสมาชิก
ลงทะเบียนสำเร็จ และ เริ่มใช้งานทรูมันนี่ วอลเล็ท
สมัครเน็ตทรูมูฟ เช็คโปรทรูมูฟ เน็ตทรูรายสัปดาห์ เน็ตทรูรายเดือน
สมัครเน็ตทรูมูฟ สมัครเน็ตทรูรายวัน เน็ตทรูรายสัปดาห์ เน็ตทรูรายเดือน
สมัครเน็ต โปรเน็ตทรูรายเดือน เน็ตทรูรายสัปดาห์ โปรเน็ตทรูรายวัน

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย “แพ็กเกจเสริมแบบ 7 วัน รับเงินคืน 50%”

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินและรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาที่เปิดใช้บริการเลขหมายมาแล้วเป็นระยะเวลา 30 วันขึ้นไปกับบริษัท เรียล มูฟ จำกัด หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า“บริษัท”)
2. เมื่อผู้ใช้บริการตามข้อ 1 สมัครแพ็กเกจเสริม ทรูมูฟเอช แบบ 7 วัน จากช่องทางแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ topping.truemoveh.com (จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท) จะได้รับเงินคืน 50% จากราคาแพ็กเกจเสริม (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการคืนเงินจะคืนผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่วอลเล็ท โดยผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการรับเงินคืนดังนี้

2.1 จำกัดเงินคืน 50% จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน สูงสุด 100 บาท / บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
2.2 ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิในการรับเงินคืน 1 เลขหมาย ต่อ 1 บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
2.3 เลขหมายที่จะรับสิทธิเงินคืน จะต้องเป็นเลขหมายที่มีการสมัครแพ็กเกจเสริม ทรูมูฟเอชและลงทะเบียนไว้ที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท
2.4 การเปิดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ของการใช้บริการทรูมันนี่ วอลเล็ท

3. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
4. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงยกเลิกการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทันที

4.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา หรือรายการส่งเสริมการขาย: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาหรือรายการส่งเสริมการขายให้ถือเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่า จะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
4.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

5. บริษัท มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระ ในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
6. บริษัท มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่ บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
7. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com, โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย แพ็กเกจเสริม รับเงินคืน 30%

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช แพ็กเกจใดก็ได้ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com ยกเว้นแพ็กเกจเสริมแบบ 7 วัน

รางวัล
รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet จำนวนร้อยละ 30 (สามสิบ) ของยอดแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตที่ซื้อดังกล่าว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 20.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ต่อ 1 รายการการซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “แพ็กเกจเสริม รับเงินคืน 30%” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินและรายเดือนของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ซึ่งเปิดใช้งานมามากกว่า 30 วัน
5. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัลเดือนละ 1 สิทธิ โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
6. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที เมื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน โดยบริษัทจะเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240