ข้อกําหนดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย “แพ็กเกจเสริมแบบ 7 วัน รับเงินคืน 50%”

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินและรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาที่เปิดใช้บริการเลขหมายมาแล้วเป็นระยะเวลา 30 วันขึ้นไปกับบริษัท เรียล มูฟ จำกัด หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า“บริษัท”)
2. เมื่อผู้ใช้บริการตามข้อ 1 สมัครแพ็กเกจเสริม ทรูมูฟเอช แบบ 7 วัน จากช่องทางแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ topping.truemoveh.com (จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท) จะได้รับเงินคืน 50% จากราคาแพ็กเกจเสริม (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการคืนเงินจะคืนผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่วอลเล็ท โดยผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการรับเงินคืนดังนี้

2.1 จำกัดเงินคืนสูงสุด 50 บาท / เดือน / บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
2.2 ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิในการรับเงินคืน 1 เลขหมาย ต่อ 1 บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
2.3 เลขหมายที่จะรับสิทธิเงินคืน จะต้องเป็นเลขหมายที่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท
2.4 การเปิดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ของการใช้บริการทรูมันนี่ วอลเล็ท

3. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
4. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงยกเลิกการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทันที

4.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา หรือรายการส่งเสริมการขาย: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาหรือรายการส่งเสริมการขายให้ถือเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่า จะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
4.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

5. บริษัท มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระ ในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
6. บริษัท มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่ บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
7. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com, โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย “แพ็กเกจเสริม รับเงินคืน 10%”

รับสิทธิพิเศษ เมื่อซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ผ่าน TrueMoney Wallet

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช แพ็กเกจใดก็ได้ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com ยกเว้นแพ็กเกจเสริมแบบ 7 วัน

รางวัล
รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของยอดแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตที่ซื้อดังกล่าว แต่ไม่เกิน 20.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ต่อ 1 รายการการซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับสิทธิพิเศษ เมื่อซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ผ่าน TrueMoney Wallet” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินและรายเดือนของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ซึ่งเปิดใช้งานมามากกว่า 30 วัน
5. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 3 (สาม) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัลเดือนละ 3 สิทธิ (รอบระยะเวลาแต่ละเดือน มีดังนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2561) โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
6. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันทีนับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240