ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
รับสิทธิพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ด้วย True Money Wallet

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอชแพ็กก็ได้ ผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet หรือ topping.truemoveh.com (จ่ายด้วย True Money Wallet)
2. แคปเจอร์หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ หรือคัดลอกเลขที่อ้างอิงจากหน้าทำรายการสำเร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน

รางวัล
ลุ้นรับรางวัลบัตรแพ็กเกจรับชมภาพยนตร์ในเครือ Major และบัตรกำนัลรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร MK จำนวน 14 รางวัล

โดย 1 รางวัลประกอบด้วย
บัตรชมภาพยนตร์เครือ Major จำนวน 2 ใบ มูลค่ารวม 240 บาท
บัตรกำนัลรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร MK มูลค่ารวม 500 บาท

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับสิทธิพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตใดก็ได้ และทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ ต่อ 1 แพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยบริษัทจำกัดสิทธิการรับของรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
5. บริษัทจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในแต่ละวัน ทาง SMS ในเวลา 15:00 นาฬิกา ของวัดถัดไป และทางเฟสบุ๊ค เวลา 15:00 นาฬิกา ของวัดถัดไป
6. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลกรอกแบบฟอร์มยืนยันการรับรางวัล ที่แนบไปกับ SMS ประกาศผลรางวัล ภายในวันที่บริษัทประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ต่อจากนั้น ทางบริษัทจะส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์
7. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status)
8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลอื่น
12. บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมภายในแอปนี้ (Apple is not, in any way, related to the promotional activities within this application).
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240