1. กดเลือกเมนูสแกน

2. ตรวจสอบยอดชำระ
และกดชำระด้วย Wallet

3. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และเลื่อนเพื่อยืนยันการชำระเงิน

4. แสดงผลการจ่ายบิลสำเร็จ และรับ SMS ยืนยันการทำรายการสำเร็จ

1. กดเลือกเมนูสแกน
2. ตรวจสอบยอดชำระ และกดชำระด้วย Wallet
3. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และเลื่อนเพื่อยืนยันการชำระเงิน
4. แสดงผลการจ่ายบิลสำเร็จ และรับ SMS ยืนยันการทำรายการสำเร็จ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย

จ่ายบิลค่าน้ำครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet รับสิทธิพิเศษ

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดและสมัครใช้งานได้ฟรี
2. ชำระบิลค่าสาธารณูปโภคของการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ขึ้นไป ด้วยแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

รางวัล

รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของยอดบิลที่ชำระดังกล่าว แต่ไม่เกิน 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เฉพาะการชำระบิลค่าสาธารณูปโภคของการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค ครั้งแรกเท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไข

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลค่าน้ำครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet รับสิทธิพิเศษ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการให้รางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สมัครบริการ TrueMoney Wallet
5. บริษัทจะมอบรางวัลเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยบริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยชำระบิลค่าสาธารณูปโภคของการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค ด้วยแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet มาก่อน
6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
9. บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมภายในแอปนี้ Apple is not, in any way, related to the promotional activities within this app.
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240