เข้าสู่ App Store

เลื่อนไปด้านล่าง เเละกดบัญชีของตัวเอง

กด “Payment Information”

ใส่หมายเลขบัตร WeCard ให้ครบถ้วน และใส่ที่อยู่ จากนั้นกด “Done”

© 2017 True Money Co. Ltd. All Rights Reserved.