ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
โปรโมชั่น We Miss You (Mobile Top up) in Mar18

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 26 มีนาคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล
กลุ่มเป้าหมายจะต้องใช้บริการเติมเงินค่าโทรทรูมูฟ เอช ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

รางวัล
รับเงินเติมเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ททันที 10 บาท จากการเติมค่าโทรทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท (1ครั้ง/แคมเปญ)

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ผู้เข้าร่วมแคมเปญจะต้องเป็นผู้ที่มีการใช้งานทรูมูฟ เอช ระบบเติมเงิน ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “We Miss You (Mobile Top up) in Mar18” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจะมอบรางวัลโดยการเติมเงินทันที 10 บาท จากการเติมค่าโทรทรูมูฟ เอช ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท เข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อมีการเติมค่าโทรทรูมูฟ เอชผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท (1ครั้ง/แคมเปญ)
5. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
6. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
8. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิสำหรับลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น โดยได้รับสื่อส่งเสริมการขายเฉพาะทาง Push Notification ,SMS และ E-mail จากTrueMoney เท่านั้น
9. บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมภายในแอปนี้ (Apple is not, in any way, related to the promotional activities within this application)
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240