ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย:
จ่ายง่าย ได้เงินคืน 5%

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
วันที่ 15 – 23 มีนาคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH
2. ชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ด้วย TrueMoney Wallet ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH

รางวัล
รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของยอดชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven แต่รับเงินเติมคืนสูงสุดไม่เกิน 30.- บาท (สามสิบบาท) ในแต่ละครั้งการชำระค่าสินค้าดังกล่าว

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายง่าย ได้เงินคืน 5%” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการ TrueMoney Wallet
5. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย สูงสุดไม่เกิน 30.- (สามสิบบาทถ้วน) ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการซื้อสินค้า
6. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
7. ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายรับทราบว่าการชำระค่าสินค้าที่ 7-Eleven จะไม่รวมถึงสินค้า ดังต่อไปนี้

7.1 การชำระบิลค่าสินค้าและ/หรือบริการต่าง ๆ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ชำระบิลทรูมูฟ, อินเตอร์เน็ต หรืออื่น ๆ
7.2 การเติมเงินมือถือ, การเติมเงินเข้า e-Wallet, การเติมเงินเข้าบัตร 7 Smart Purse หรือการจองของพรีเมี่ยม
7.3 การชำระค่าสินค้าต่าง ๆ ที่ได้สั่งจองซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.24catalog.com และ www.ShopAt24.com
7.4 การบริการออนไลน์อื่น ๆ เช่น บริการย้ายข่ายโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟเอช หรือการสมัครบริการของเครือทรูต่าง

8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
11. กรณีที่มีการซื้อสินค้าและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าดังกล่าวในภายหลัง (Void / Refund) บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240