ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
สำหรับลูกค้าที่ผูก TMW ผ่าน 7App รับทันที เงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet จำนวน 50 บาท!

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “7-Eleven TH”
2. ผูกบัญชี TrueMoney Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH โดยกดที่ไอคอน “จ่ายเงิน/เติมเงิน” พร้อมกรอกข้อมูลตามที่ระบุให้ครบถ้วนและยืนยัน
(หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายยังไม่มีบัญชี TrueMoney Wallet สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH ได้ในหน้า “จ่ายเงิน/เติมเงิน” หรือ สมัครผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet)

รางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัล
รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet 50.- บาท (ห้าสิบบาท) โดยผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องยืนยันการรับรางวัล ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ตามวิธีการดังต่อไปนี้
1. เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนจะได้รับ SMS จากบริษัท
2. กดลิงค์ที่ปรากฏใน SMS และกรอกรหัสที่ได้รับจาก SMS ดังกล่าว พร้อมข้อมูลอื่นๆ ตามที่ระบุให้ครบถ้วน
3. กด “รับสิทธิ”
4. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-11 ด้วย TrueMoney Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH เท่านั้นภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สำหรับลูกค้าที่ผูก TMW ผ่าน 7App รับทันที เงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet จำนวน 50 บาท!” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ไม่เคยสมัครใช้บริการ TrueMoney Wallet มาก่อน และยังไม่เคยผูกบัญชี TrueMoney Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH
5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตกลงว่า หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ดำเนินการตามรางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัลข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกไม่ให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือเรียกรางวัลคืน
6. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
7. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที เมื่อผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายดำเนินการตามเงื่อนไขการรับรางวัลตามที่ระบุข้างต้นครบถ้วนแล้ว
8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ระบุในการสมัคร และ/หรือผูกบัญชี เป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน โดยระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
12. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240