สมัคร จ่าย ได้เน็ตฟรี

ลูกค้าสมัครใช้งานครั้งแรก และชำระบิลทรูมูฟ เอช ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท

ลูกค้าใหม่ ทรูมันนี่ วอลเล็ท! เมื่อดาวน์โหลด และ ล็อคอินแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก
รับเน็ตฟรี 5GB ใช้งานได้นาน 30 วัน (รับสิทธิ์ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)

ลูกค้าปัจจุบัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท! เมื่อชำระบิลทรูมูฟ เอช ตรงกำหนด ชำระขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท
โดยเลือกที่เมนู “บิลทรูของฉัน” รับเน็ตฟรี 5GB ใช้งานได้นาน 7 วัน (รับสิทธิ์ได้ทุกเดือน ตลอด 3 เดือน)

ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :
สมัคร จ่าย ได้เน็ตฟรี

รายการส่งเสริมการขาย :
1. ดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ทครั้งแรก รับเน็ตฟรี 5GB ใช้งานได้นาน 30 วัน (รับสิทธิ์ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
2. ชำระบิลทรูมูฟ เอชตรงกำหนด ชำระขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยเลือกที่เมนู “บิลทรูของฉัน” รับเน็ตฟรี 5GB ใช้งานได้นาน 7 วัน (รับสิทธิ์ได้ทุกเดือน ตลอด 3 เดือน)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2563

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย :
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับทรูมูฟ เอชของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดา แบบรายเดือนและดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2

2. ผู้ใช้บริการที่มีเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับทรูมูฟ เอช เมื่อดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิ-เคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ทครั้งแรก รับเน็ตฟรี 5GB ใช้งานได้นาน 30 วัน โดยเงื่อนไขการรับรางวัล ใน

2.1 จำกัดสิทธิ์การรับเน็ตฟรี 5 กิ๊กกะไบต์ (GB) นาน 30 วันเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขหมายโทรศัพท์ และไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้
2.2 เมื่อมีการดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก โดยผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้งการได้รับสิทธิ์และแจ้งการเริ่มต้นใช้งานเน็ตฟรี
2.3 เน็ตฟรี 5GB ที่ได้รับนั้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้นาน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน

3. ผู้ใช้บริการที่มีเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับทรูมูฟ เอช และชำระบิลตรงกำหนด (Bill Due Date) ชำระขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยเลือกที่เมนู “บิลทรูของฉัน” รับเน็ตฟรี 5GB ใช้งานได้นาน 7 วัน

3.1 จำกัดสิทธิ์การรับเน็ตฟรี 5 กิ๊กกะไบต์ (GB) นาน 7 วันเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ภายใน 1 รอบเดือน
3.2 การเข้าร่วมรับสิทธิ์ตาม ข้อ 3.1 จะแบ่งออกเป็น 3 รอบเดือน โดยจะตัดรอบทุกสิ้นเดือนตามปฏิทิน ดังนี้

รอบที่ 1: ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน 2563
รอบที่ 2: ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563
รอบที่ 3: ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563
รอบที่ 4: ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563

3.3. เมื่อมีการชำระบิลทรูมูฟ เอชตามข้อกำหนดไว้ที่ ข้อ 3 ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้งการได้รับสิทธิ์ และแจ้งการเริ่มต้นใช้งานเน็ตฟรี
3.4 เน็ตฟรี 5GB ที่ได้รับนั้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้นาน 7 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน

4. การคิดค่าบริการใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ระบบจะหักจากปริมาณเน็ตฟรีที่ได้รับจนหมดก่อน จากนั้นจึงจะคิดค่าบริการโดยคำนวณตามปริมาณการใช้งานที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้อยู่ และหากมีการใช้เดิมจากสิทธิ์ที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายหลัก ผู้ใช้งานจะถูกคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักนั้นๆ เช่นกัน

5. ผู้ใช้บริการที่สามารถรับสิทธิพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้จะต้องไม่ถูกระงับการใช้บริการจากระบบทรูมูฟ เอช

6. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายแบบ Share Plan จะสามารถรับสิทธิ์จากแคมเปญนี้ได้เฉพาะเบอร์หลักเท่านั้น เบอร์เสริมจะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้

7. สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

8. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการ กระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับเงินคืนจากแคมเปญ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

9. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

คลิกจ่ายบิล