ขั้นตอนการเติมแพ็กเกจเน็ต

1. ล็อกอินเข้าเเอป Wallet กดปุ่ม เติมมือถือ/ซื้อ” เเละกดเลือก “เติมแพ็กเกจเน็ต “

2. กรอกเบอร์ทรูมูฟ เอช  เลือกแพ็กเกจเน็ตที่ต้องการ และกดปุ่มซื้อ

3. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และกดปุ่ม ชำระเงิน

4. ใส่รหัส OTP  ที่ได้รับทาง SMS และ เลื่อนเพื่อยืนยันการชำระเงิน

5. แสดงผลทำรายการสำเร็จเมื่อชำระเงินเรียบร้อย

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย

คุ้มสุดๆครบทุกสไตล์เติมง่าย 24 ชม.

 

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560

 

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล

1. ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ต ราคาพิเศษดังนี้

1.1 แพ็กเกจเสริมเน็ตตามปริมาณการใช้งาน 500MB ราคา 15.- บาท (สิบห้าบาทถ้วน)

1.2 แพ็กเกจเสริมเน็ตใช้งานต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 512Kbps ใช้ได้ 500MB ราคา 15.- บาท (สิบห้าบาทถ้วน)

 

รายละเอียดเงื่อนไข

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “คุ้มสุดๆครบทุกสไตล์เติมง่าย 24 ชม.” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

4. บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ เอช หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท) โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

5. ผู้มีสิทธได้รับรางวัลจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมเน็ตตามปริมาณการใช้งาน 500MB และแพ็กเกจเสริมเน็ตใช้งานต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 512Kbps ใช้ได้ 500MB ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

6. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงยอมรับเงื่อนไขอัตราค่าใช้บริการแพ็กเกจเสริมเน็ตตามรายละเอียดดังต่อปนี้

6.1 แพ็กเกจเสริมเน็ตตามปริมาณการใช้งาน 500MB คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 15 บาทต่อ 24 ชม.รับสิทธิใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ บริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 500 เมกกะไบต์(MB)

6.2 แพ็กเกจเสริมเน็ตใช้งานต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 512Kbps ใช้ได้ 500MB คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 15 บาท ต่อ 24 ชม. รับสิทธิใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ได้ต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด “Fair Usage Policy” โดยผู้ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS จำนวน 500เมกะไบต์ (MB) ได้ที่ความเร็วสูงสุด 512 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)

Fair Usage Policy: บริษัท เรียล มูฟ จำกัด และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดสงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น จำกัดหรือลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆในการรับส่งข้อมูลต่างๆการใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือการใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรมก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลอื่นและ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ทั้งนี้ การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ

7. การสิ้นสุดอายุการใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ตสำหรับผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ระบบจะทำการยกเลิกการให้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานครบ 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการทำรายการ หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องการใช้บริการต่อต้องทำการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ต ใหม่

8. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 6 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS อัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ จะคิดตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเลือกใช้และตามอัตราที่ระบุไว้เท่านั้น

9. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

10. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องใช้บริการตามแพ็กเกจเสริมเน็ตนี้ก่อน เมื่อสิทธิที่ได้รับตามแพ็กเกจเสริมเน็ตนี้หมดลง (เมื่อใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS จนครบปริมาณที่ได้รับหรือระยะเวลาการใช้งานสิ้นสุดลง แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน) จากนั้นให้ใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ในแพ็กเกจหลักเป็นลำดับถัดไป(ถ้ามี)

11. ความเร็วในการให้บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ

12. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่า

12.1 จะใช้รางวัลนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำรางวัลไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

12.2 จะไม่ใช้ ไม่นำรางวัลมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและ

ทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ขเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

12.3 จะไม่กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลหรือผิดกฎหมาย

หากบริษัทตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ปฏิบัติตามคำรับรองข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิในการระงับ ยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

13. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

14. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

15. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น

16. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ True Move Care โทร 1331 หรือ www.truemove-h.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร 02-647-3333

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ext.truemoney.com/pro/packages/new/