ช้อปที่ iTruemart ด้วยWeCard ลดทันที 5%
เงื่อนไขรหัสส่วนลด:
1. ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลด 5% ซื้อสินค้าใน iTrueMart.com ทุกชิ้น ยกเว้นสินค้า Everyday WOW, Chinese New Year, Mobile/Tablet ในกรณีที่มีส่วนต่างค่าสินค้า ลูกค้าต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม โดยลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่านั้น
2. หากไม่นำรหัสส่วนลดมาใช้ ในระยะเวลาตามข้อ 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนรหัสหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดในทุกกรณี
3. หากลูกค้ามีรหัสส่วนลดมากกว่า 1 ใบ ลูกค้าสามารถใช้ 1 รหัสส่วนลด ต่อ 1 การสั่งซื้อเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรวมมูลค่าของรหัสส่วนลดในทุกกรณี
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ แลก เปลี่ยน คืน ส่วนต่าง เป็นเงินสดในทุกกรณี รวมตลอดถึงไม่สามารถโอนสิทธิไปให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดด้วย
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคูปองคืนจากลูกค้า หากพบว่ามีการยกเลิกการชำระเงิน หรือลูกค้าสามารถปฏิเสธการชำระเงิน ค่าสินค้าที่มีการซื้อตามข้อ 1. ตามที่ลูกค้าได้ใช้รหัสส่วนลดและชำระเงินส่วนต่างค่าสินค้าไปแล้ว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขใด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร