ธนชาตบัญชีฟรีเวอร์ใจดี ฟรีค่าธรรมเนียมเติมเงินเข้าแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet รับเพิ่ม2 เด้ง

 • เด้ง 1 รับ Cash back 5%
 • เด้ง 2 รับเลยตั๋วหนังจาก SF มูลค่า160 บาท เมื่อเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet  ขั้นต่ำ 1000 บาท  ต่อ 1รายการ ด้วยบัญชีเงินฝากธนชาต ในกลุ่มบัญชีฟรีเวอร์

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559 เท่านั้น

เงื่อนไขการรับเงินคืน:

 1. การจัดรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้า E-Wallets ที่เปิดบัญชีในกลุ่ม บัญชีฟรีเวอร์ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฟรีเว่อร์, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฟรีเว่อร์ ไลท์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันฟรีเว่อร์ มอร์ โดยรายละเอียดตามเงื่อนไข คืออัตรา Cash Back ที่ได้รับคือ 5% ของยอดเงิน ณ วันเปิดบัญชี แต่ไม่เกิน 50 บาท จำนวนสิทธิ์ 1 บัญชีต่อ 1 สิทธิ์ เอกสารการสมัครคือ อ้างอิงเอกสารการเปิดบัญชี
 2. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559
 3. ผู้ร่วมรายการต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่สมัครเปิดบัญชี ในกลุ่ม บัญชีฟรีเวอร์ และ เป็นลูกค้า E-Wallet ของผู้ให้บริการ รายใดรายหนึ่ง ใน 4 รายที่กำหนด (mPAY Wallet, Jaew Wallet, Wallet by TrueMoney และ DeepPocket Wallet)
 4. รับสิทธิ์ Cash Back 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชี โดยลูกค้า เมื่อเปิดบัญชีแล้ว ต้องทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่าน SMS โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับ E-Wallet พิมพ์ XX ตามด้วยหมายเลขบัญชี 10 หลัก ส่งมาที่ 4712111, ผู้ใช้ mPAY Wallet พิมพ์ MP ตามด้วยหมายเลขบัญชี 10 หลัก ส่งมาที่ 4712111, ผู้ใช้ Wallet by TrueMoney พิมพ์ TM ตามด้วยหมายเลขบัญชี 10 หลัก ส่งมาที่ 4712111,ผู้ใช้ Jaew Wallet พิมพ์ JW ตามด้วยหมายเลขบัญชี 10 หลัก ส่งมาที่ 4712111, ผู้ใช้ DeepPocket Wallet พิมพ์ DP ตามด้วยหมายเลขบัญชี 10 หลัก ส่งมาที่ 4712111
 5. ธนาคารฯจะทำการดึงข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของธนาคาร และรวบรวมรายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ส่งให้กับ ผู้ให้บริการ E-Wallet แต่ละราย ในทำการวันแรกของสัปดาห์ เพื่อให้ดำเนินการ Cash Back เข้า Wallet ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนทาง SMS
 6. ผู้ให้บริการ E-Wallet จะทำการ Cash Back จำนวนเงินเข้าใน Wallet ตาม หมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าทำการลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 7. ผู้ร่วมรายการที่ได้รับ Cash Back ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่น
 8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบ Cash Back ให้กับผู้ที่ยังคงสถานะการเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการของธนาคารฯ อยู่จนถึงวันที่รับรางวัลเท่านั้น ธนาคารฯ ถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้รับทราบและตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขแล้วทุกประการ
 9. พนักงานธนาคารธนชาต พนักงานในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 10. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท ดุลยพินิจของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. โปรแกรมนี้จำกัดจำนวน Wallet ที่ได้รับ Cash Back ทั้งสิ้น 200,000 Wallets

เงื่อนไขการรับตั๋วหนัง SF:

 1. การจัดรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้า E-Wallets ที่เปิดบัญชีในกลุ่ม บัญชีฟรีเวอร์ ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฟรีเว่อร์, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฟรีเว่อร์ ไลท์, บัญชีเงินฝากกระแสรายวันฟรีเว่อร์ มอร์ และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันประเภทอื่น รับตั๋วหนัง SF จำนวน 1 ที่นั่งเมื่อเติมเงินเข้า Wallet ตั้งแต่ 1,000 บาท ด้วยบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต ผ่านช่องทาง ATM, iNET ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559
 2. ผู้ร่วมรายการต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่สมัครเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาต และ เป็นลูกค้า E-Wallet ของผู้ให้บริการ รายใดรายหนึ่ง ใน 3 รายที่กำหนด (mPAY Wallet, Wallet by TrueMoney และ DeepPocket Wallet)
 3. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับตั๋วหนัง SF 2 สิทธิ์ ต่อ 1 ลูกค้า E-Wallet ตลอดระยะเวลาโครงการ โดย 1 สิทธิ์ คือตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง
 4. ธนาคารฯจะทำการดึงข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของธนาคารฯ และรวบรวมรายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ในวันทำการแรกของสัปดาห์ เพื่อให้ดำเนินการสั่งตั๋วหนัง SF ให้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยตั๋วหนังจะถูกจัดส่งในรูปแบบรหัสอ้างอิง (Reference Code) ผ่านทาง SMS และลูกค้าสามารถนำรหัสอ้างอิงไปแลกรับตั๋วหนังได้ที่โรงภาพยนตร์
 5. ผู้ร่วมรายการที่ได้รับตั๋วหนัง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ตั๋วหนังให้กับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนหรือแลกทอนตั๋วหนังเป็นเงินสดได้
 6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบตั๋วหนัง SF ให้กับผู้ที่ยังคงสถานะการเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการของธนาคารฯ อยู่จนถึงวันที่รับสิทธิ์เท่านั้น ในกรณีผู้ร่วมรายการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด ธนาคารฯ จะมอบตั๋วหนัง SF ให้กับผู้ร่วมรายการที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขลำดับถัดไปทดแทน ธนาคารฯ ถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้รับทราบและตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขแล้วทุกประการ 7.ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ดุลยพินิจของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. โปรแกรมนี้จำกัดจำนวนตั๋วหนังทั้งสิ้น 2,000 ที่นั่ง
 8. ตั๋วหนัง SF 1 ที่นั่ง มีมูลค่า 160 บาท (ที่นั่ง Deluxe ของระบบปกติ)
 9. ลูกค้าสามารถอัพเกรดเป็นที่นั่ง Premium ในระบบปกติได้ หรืออัพเกรดเป็นที่นั่ง Deluxe และ Premium ในระบบ 3D ได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มตามจริงคิดจากฐานที่นั่ง Deluxe ของระบบปกติ
 10. ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprive Cineclub