ประกาศรางวัลผู้โชคดี “ลุ้นสนุก จ่ายสะดวก”  ได้รับรางวัล Samsung Galaxy Note5

ประจำเดือน มีนาคม  2559

คือ คุณอนันทนา ชินเจริญพันธ์   กรุงเทพมหานคร  เบอร์ติดต่อ 084-647xxxx

 

กติกาการรับรางวัล

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องขำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับรางวัล ณ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด จำกัด ตึก AIA ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ติดต่อหน่วยงานการตลาด โทรศัพท์ 02-8168600 ต่อ 1300 ในช่วงเวลาทำงาน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

  1. ผู้โชคดีเตรียมเอกสารในการรับรางวัล

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) SMS ยื่นยันการได้รับรางวัล

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีข้างต้นได้ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังประกาศผลรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป