ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิม ทำการผูกบัญชีธนาคาร รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – 31 กรกฎาคม 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
 2. ผูกบัญชีธนาคารใดก็ได้ ดังต่อไปนี้ กับบัญชี TrueMoney Wallet
   2.1 ธนาคารกสิกรไทย
   2.2 ธนาคารไทยพาณิชย์
   2.3 ธนาคารกรุงเทพ
   2.4 ธนาคารกรุงไทย
   2.5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 3. เติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกตามข้อ 2. ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด

รางวัล

รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) สำหรับธนาคารกสิกรไทย หรือ 50.- บาท (ห้าสิบบาท) สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เฉพาะการผูกบัญชีธนาคารและเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ครั้งแรกเท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Direct Debit Fund-in Promotion” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่ไม่เคยทำการผูกบัญชีธนาคารกับบัญชี TrueMoney Wallet มาก่อน
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการผูกบัญชีธนาคารและการเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet
 6. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สมัครบริการ TrueMoney Wallet และ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีธนาคาร โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 7. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 11. บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมภายในแอปนี้ Apple is not, in any way, related to the promotional activities within this app
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240