ขั้นตอนการจ่ายบิล

ระยะเวลากิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย 60 – 5 มิ. 60

วิธีการร่วมกิจกรรม

ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลทรูครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับสิทธิพิเศษ” โดย

1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท และสมัครใช้งานฟรี ทั้ง App Store และ Play Store ได้ที่ d.truemoney.com/dlwallet

2. ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการในเครือทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูไลฟ์ พลัส, ทรู 006, รวมบิลกลุ่มทรู, โทรศัพท์บ้านทรู, ทรูวิชั่นส์ (กรุ๊ป)) ด้วยแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ต

รางวัล

รับเงินเติมเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ต จำนวน 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน) เฉพาะการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการครั้งแรกเท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไข

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลทรูครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ต รับสิทธิพิเศษ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

4. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการให้รางวัล เงินเติมเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ต จำนวน 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน) ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัครบริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ต โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

5. บริษัทจะมอบรางวัล เงินเติมเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ต จำนวน 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้

ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยบริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการในเครือทรูด้วยแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ต มาก่อน

6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย

7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น

9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240