จ่ายบิล ฟินเว่อร์ รับคืน 30 บาท เมื่อจ่ายบิลครั้งแรกผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท วันนี้ 5 มิ.. 60

รายการส่งเสริมการขาย

จ่ายบิล ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับสิทธิพิเศษ

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับสิทธิพิเศษ” โดย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท และสมัครใช้งานฟรี ทั้ง App Store และ Play Store ได้ที่ d.truemoney.com/dlwallet
 2. ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ปรากฎบนแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 50.-บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ขึ้นไป (เครือทรู, สาธารณูปโภค, บัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล, ลีสซิ่ง, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ) ด้วยแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท

รางวัล

รับเงินเติมเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน) เฉพาะการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการครั้งแรกเท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับสิทธิพิเศษ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการให้รางวัล เงินเติมเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน) ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัครบริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 5. บริษัทจะมอบรางวัล เงินเติมเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ต จำนวน 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยบริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท มาก่อน
 1. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
 2. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240