เลิฟยกกำลัง2! รับทันที 20 บ. เฉพาะคุณเท่านั้น ง่ายๆแค่ดาวน์โหลด + สมัครทรู มันนี่ วอลเล็ท, พร้อมรับโบนัสเน็ตฟรี+โทรฟรีเพิ่ม 30% ทันทีทุกครั้งที่เติมเงินทรูมูฟเอชผ่านวอลเล็ท

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล

ต่อแรก  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet และสมัครใช้บริการ TrueMoney Wallet คลิกแบนเนอร์รายการส่งเสริมการขาย “Love ยกกำลังสอง” แล้วใส่โค้ด truelove กรอกข้อมูลยืนยันการรับสิทธิ และกดยืนยันข้อมูล รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 20.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)

ต่อสอง  เติมเงินทรูมูฟ เอช ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet รับโบนัสโทรฟรีและเน็ตฟรีร้อยละ 30 (สามสิบ)จากยอดการเติมเงิน

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

สำหรับต่อแรก ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. – 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23.59 น.

สำหรับต่อสอง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2560

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Love ยกกำลังสอง” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องทำตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายในต่อแรกก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับของรางวัลในต่อสอง

5. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ เอช หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท) และต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการ TrueMoney Wallet มาก่อน

6. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการให้รางวัล เงินเติมเข้า TrueMoney Wallet จำนวน – บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัครบริการ TrueMoney Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

7. บริษัทจะมอบรางวัล เงินเติมเข้า TrueMoney Wallet จำนวน – บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

8. สำหรับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่เติมเงินทรูมูฟ เอช ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet บนมือถือนั้น ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการได้รับโบนัสโทรฟรีและเน็ตฟรี โดยจะได้รับโบนัสภายในวันที่ทำการเติมเงิน เว้นแต่สถานะการใช้บริการทรูมูฟ เอชของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรหรือเปลี่ยนสถานะการใช้บริการจาก ระบบเติมเงินไปเป็นระบบรายเดือน ซึ่งเงื่อนไขโบนัสโทรฟรีและเน็ตฟรีมีดังนี้

8.1 โบนัสโทรฟรี และเน็ตฟรี ที่ได้รับนี้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะการโทรภายในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยมีอายุการใช้งาน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับ (SMS) ยืนยันการได้รับโบนัส ไปจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกาของวันที่ 5 เพื่อใช้เป็นเครดิตหักชำระค่าบริการดัง ต่อไปนี้

8.1.1 บริการโทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอช คิดนาทีละ 2 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
8.1.2  บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS คิดเมกะไบต์ (MB) ละ 2 บาท เศษของเมกะไบต์ (MB) คิดเป็น 1เมกะไบต์ (MB)
8.1.3  บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 2 บาท
8.1.4  บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้และจดทะเบียนภายใน ประเทศครั้งละ 2 บาท

8.2  หากใช้งานโบนัสไม่หมดจนพ้นระยะเวลาดังกล่าว โบนัสดังกล่าวจะไม่สามารถนำมาใช้บริการได้อีก
8.3  ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยระบบจะคำนวณค่าใช้บริการโดยหักจากโบนัสโทรฟรีที่ได้รับก่อนจากนั้นจะหักจากเงินที่เติมเข้ามาในระบบตรวจสอบยอดโบนัสคงเหลือได้ที่ *510*44# แล้วกดโทรออก

9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่า

9.1  จะใช้รางวัลนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำรางวัลไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
9.2  จะไม่ใช้ ไม่นำรางวัลมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ขเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
9.3  จะไม่กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลหรือผิดกฎหมายหากบริษัทตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ปฏิบัติตามคำรับรองข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิในการระงับ ยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

11. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

12. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น

13. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ True Move Care โทร 1331 หรือ www.truemove-h.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร 02-647-3333