ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมทรัพย์

เงื่อนไข

– การถอนเงินจากบัญชี Wallet โอนเข้าบัญชีธนาคาร ค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง สามารถถอนได้ตั้งแต่ 500 – 25,000 บาท

– การโอนเงินก่อนเวลา 10.00 น. ในวันทำการธนาคาร  -> เงินเข้าภายในวันทำการธนาคารวันเดียวกันไม่เกินเวลา 18.00 น.

– การโอนเงินหลังเวลา 10.00 น. หรือโอนเงินในวันหยุด -> เงินเข้าในวันทำการถัดไป ไม่เกินเวลา 18.00 น

 *วันทำการ คือ วันจันทร์ – ศุกร์  ไม่นับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนขตฤกษ์ต่างๆ

– การโอนเงินเข้าธนาคารของ CIMB เงินจะเข้าธนาคารทันทีเมื่อทำการโอนเงิน

– ธนาคารออมสิน, ธอส., ธกส. ทิสโก้, เกียรตินาคิน ไม่สามารถทำรายการโอนเงินเข้าได้

– เมื่อทำรายการโอนเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการทำรายการหรือดึงเงินคืนกลับได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

คำแนะนำการโอนเงินในแต่ละครั้ง ควรใส่เศษสตางค์เป็นจุดทศนิยมด้วยทุกครั้ง เพื่อความง่ายในการตรวจสอบยอดเงิน

ยกตัวอย่าง เช่น ต้องการทำรายการโอนเงินจำนวน 500 บาท ให้ใส่เป็น 500.04 บาท เป็นต้น