โปรโมชัน SE-ED - TrueMoney Wallet
วิธีซื้อสินค้า 1948beauty

ผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท

1. เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ (หยิบใส่ตะกร้า)
2. เลือกช่องทางการรับชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท
3. เช็คยอดการสั่งซื้อ และ<br>กดดำเนินการ ชำระเงิน
4. กรอกเบอร์ทรูมันนี่วอลเล็ท และ<br>OTP เพื่อยืนยันการทำรายการ
5. ทำรายการสำเร็จ

รายการส่งเสริมการขาย

1948beauty ช้อปเครื่องสำอาง สกินแคร์ เมคอัพ ที่ใช่ ในแบบของคุณและรับเงินคืน เมื่อจ่ายด้วย TrueMoney Wallet

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
 2. สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ 1948beauty และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet
 3. รับสิทธิพิเศษผ่านการใช้โค้ดส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันดังนี้
  • ลูกค้าใหม่ที่สมัครสมาชิก 1948 และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet เป็นครั้งแรก รับเงินคืน 30 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท
  • ลูกค้าปัจจุบัน1948 และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet รับเงินคืน 15 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท
 4. สามารถรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 15 กุมภาพันธ์ ​2565
 5. รับเงินคืนสูงสุด 45 บาท เข้า แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
 6. สินค้าหรือบริการมีจำนวนเงินขั้นต่ำในการใช้จ่ายจำนวน 500 บาทขึ้นไป
 7. เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet
 8. จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดระยะเวลาแคมเปญและ ใช้ได้กับเว็บไซต์ 1948beauty เท่านั้น
 9. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นของ 1948beauty ได้

รายละเอียดของรางวัล

 1. รับเงินคืน 30 บาท เข้า แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เฉพาะลูกค้าทรูมันนี่ที่ใช้ 1948beauty ใหม่ และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet
 2. รับเงินคืน 15 บาท เข้า แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สำหรับลูกค้าปัจจุบัน 1948beauty และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ช้อปเครื่องสำอาง 1948beauty รับส่วนลดสูงสุด 45 บาท เมื่อจ่ายด้วย TrueMoney Wallet” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เท่านั้น ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายลงทะเบียนและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยรางวัลเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 เลือกซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ https://www.1948beauty.com/
3.2 สินค้าหรือบริการมีจำนวนเงินขั้นต่ำในการใช้จ่ายจำนวน 500 บาทขึ้นไป
3.3 เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet และรับรางวัลดังต่อไปนี้
3.1.1 รับเงินคืนสูงสุด 45 บาท เข้า แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
3.1.2 ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ
a. ลูกค้าใหม่ที่สมัครสมาชิก 1948beauty และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet เป็นครั้งแรก 1,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
b. ลูกค้าปัจจุบัน 1948beauty และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet 1,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
3.4 บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
3.5 ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ให้ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายภายใน 7 วันทำการ

4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลต่อเมื่อลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชี TrueMoney Wallet และสั่งซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขเสร็จสิ้น เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
6. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240

ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ
โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

เติมเงิน MRT ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมเงิน MRT

ช้อปเลย