ผู้โชคดีได้รับกิ๊ฟเช็ทสุดน่ารัก จำนวน 30 รางวัล
จากกิจกรรม ตอบโดนใจ ให้เลย
ชื่อผู้โชคดี เบอร์โทร
อวิรุฑ เม้าบำรุง 0802975XXX
วารุณี วัฒนาพรรณิกร 0898954XXX
วันวิสา ดวงพิทักษ์ 0945243XXX
นางสาวศรัณย์รัชต์ ศรีสวัสดิ์ 0946835XXX
ลักษิกา ประภาพรวรกุล 0950589XXX
กฤษฎา พึ่งจีน 0809694XXX
ปรียาณัฐ สีดวงแก้ว 0909232XXX
อรชา วัดจินดา 0939515XXX
ราเมธ นาคทอง 0825696XXX
ณัฏฐิญา สายแก้วดี 0641614XXX
บัณฑิต สีสุกไสย 0940632XXX
ลดาวัลย์ สมย้อย 0635739XXX
วรวุฒิ หนุ่มเปียง 0637929XXX
กานต์ธิดา ทับทิมทอง 0908878XXX
พรเทพ แก้วมณี 0837849XXX
เอกนรินทร์ ปินตานา 0967571XXX
เกวลิน พุทธบุญ 0652048XXX
จริยา​เดชะ​เทศ​ 0813818XXX
พรพรรณ คำมูล 0623256XXX
สุทธินี สุรินต๊ะ 0643104XXX
รัชนีกร จงหมั่น 0656868XXX
นาย ทีฆทัศน์ บุญเปี่ยม 0985272XXX
ภาณุวัฒน์​ ชัชรัตน์ วันวิสา ดวงพิทักษ์
นายอนนต์กฤตย์ อะทะเมืองมูล 0969843XXX
สายสวาสดิ์ บุระกร 0658464XXX
อรพิณัชชา สุกสี 0885999XXX
นงนุช แซ่จิว 0637258XXX
ภคพร ตั๋นเขียว 0644925XXX
นางสาวรุ่งฤดี พรหมนาม 0859783XXX
ระพีพรรณ ศรีทองดี 0926401XXX

กิจกรรมทางการตลาด
ตอบไว ได้ง่าย เพียงร่วมกรอกแบบสอบถาม ก็อาจเป็น 1 ใน 30 ผู้โชคดีที่ได้ชุดกิ๊ฟเซ็ทสุดน่ารักจาก ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลาของกิจกรรมทางการตลาด
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2565

วิธีการร่วมกิจกรรมทางการตลาด
1. คลิกลิงก์แบบสอบถามของกิจกรรมทางการตลาดที่ประกาศผ่านข้อความโดยแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. ตอบคำถามดังต่อไปนี้โดนใจคณะกรรรมการมากที่สุด
“โปรดตอบแบบสอบถามความต้องการของร้านค้ารายย่อยที่มีต่อระบบสมาชิก (แสตมป์สะสม / คูปองส่วนลด) พร้อมให้เหตุผล”
3. กรอกข้อมูลในแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ภายในระยะเวลากิจกรรมทางการตลาด รวมทั้ง กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและครบถ้วน และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด

รายละเอียดของรางวัล
– ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะได้รับชุดกิ๊ฟเซ็ทสุดน่ารัก จากบริษัท จำนวน 30 รางวัล โดยบริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://www.truemoney.com/true-smart-merchant/ ในหัวข้อ ข่าวสารและสิทธิพิเศษ
– จำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

รายละเอียดเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด “ตอบไว ได้ง่าย เพียงร่วมกรอกแบบสอบถาม ก็อาจเป็น 1 ใน 30 ผู้โชคดีที่ได้ชุดกิ๊ฟเซ็ทสุดน่ารักจาก ทรูมันนี่ วอลเล็ท” (“กิจกรรมทางการตลาด”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลากิจกรรมทางการตลาด วิธีการร่วมกิจกรรมทางการตลาด รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมทางการตลาดดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมกิจกรรมทางการตลาด และรายละเอียดเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดถูกต้อง
ครบถ้วน ภายในระยะเวลากิจกรรมทางการตลาดนี้ เท่านั้น
3. บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล โดยจัดส่งตามที่อยู่ในการจัดส่งที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลกรอกไว้ในแบบสอบถาม ทั้งนี้ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดทราบแต่อย่างใด
4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมทางการตลาดนี้ (ก) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ข) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของกิจกรรมทางการตลาดนี้ หรือ (ค) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ ง) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้กิจกรรมทางการตลาดนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรมทางการตลาด, วิธีการร่วมกิจกรรมทางการตลาด, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลภายใต้กิจกรรมทางการตลาดนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมทางการตลาดอื่นได้
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด