ต่อที่ 1

สำหรับลูกค้าใหม่ ซื้อสินค้าที่ซีพี เฟรชมาร์ท ออนไลน์
ส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปครบ 499 บาท พร้อมจัดส่งฟรี

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : 1 ม.ค. 64 – 31 เม.ย. 64

เงื่อนไขการใช้งาน
1. สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท ช่องทางออนไลน์ เท่านั้น
2. สามารถใช้งานได้เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำตรงตามเงื่อนที่บริษัทฯกำหนด
3. คูปองเฉพาะลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้คูปองนี้ ไม่สามารถใช้ซ้ำได้
4. คูปองไม่สามารถทำการเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือคะแนนสะสมได้
5. สามารถใช้ได้ครั้งละ 1 คูปอง ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่นๆของทางร้านได้
6. หากหมดระยะเวลาการใช้งาน ทางระบบจะนำคูปองออกจากบัญชีของลูกค้า
7. ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้าส่วนเกินหลังจากส่วนลด ด้วยเงินสด, บัตรเครดิต หรือ ทรูมันนี่ วอลเล็ท
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต่อที่ 2

ลูกค้าทรูมันนี่ชำระสินค้าที่ CP Freshmart Online ครั้งแรก ขั้นต่ำ 499 บาท รับเงินคืน 20 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : 15 มี.ค. 64 – 30 เม.ย. 64

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้แก่ ลูกค้าทรูมันนี่ใช้ทรูมันนี่วอลเล็ทชำระสินค้า ที่ www.cpfreshmartshop.com , ซีพีเฟรชมาร์ทแอพพลิเคชั่น หรือ ร้านค้าซีพีเฟรชมาร์ทในทรูมันนี่วอลเล็ทแอพพลิเคชั่นเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564
3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับเงินคืน 20 บาท (ยี่สิบบาท) ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี TrueMoney Wallet ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน เมื่อสั่งซื้อ ขั้นต่ำ 499 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท) ผ่าน www.cpfreshmartshop.com , ซีพีเฟรชมาร์ทแอพพลิเคชั่น หรือ ร้านค้าซีพีเฟรชมาร์ทในทรูมันนี่วอลเล็ทแอพพลิเคชั่นเป็นครั้งแรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเสร็จสมบูรณ์เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ
6. นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
7. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทราบ
8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240

ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงิน
ทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน

จ่ายเลย