บัตร KTC แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

เติมปั๊บลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกเงินคืนเลย
ง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

1. กดเติมบัตร MRT
หรือ Easy Pass

เติม MRT คลิก
เติม Easy Pass คลิก

2.เลือกช่องทางชำระเงิน
ด้วยบัตรเครดิต KTC

วิธีผูกบัตรเครดิต

3. ทำรายการสำเร็จ
แลกรับสิทธิ์เงินคืน 10%

เติมบัตร MRT ลงทะเบียน
เติมบัตร Easy Pass ลงทะเบียน

รายการส่งเสริมการขาย
ใช้จ่ายผ่านบัตร KTC แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อเติมเงินบัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือ เติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต KTC

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เมื่อใช้เติมเงินบัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือ เติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต KTC และทำการลงทะเบียนแลกคะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อ 1 เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตรเครดิต KTC 10%

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เติมเงินบัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือ เติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต KTC
 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ที่ https://www.ktc.co.th/tmnmrt หรือ https://www.ktc.co.th/tmneasypass โดยระบุยอดใช้จ่ายของรายการที่ต้องการแลกคะแนน KTC FOREVER 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป โดยยอดที่ใช้ระบุในการลงทะเบียน จะต้องเท่ากับยอดใช้จ่ายในเซลส์สลิปนั้นๆ เท่านั้น
 3. รับเงินคืน 10% ของยอดการใช้จ่ายเข้าบัตรเครดิต KTC ของท่านภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

เงื่อนไขรายการ “ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน”

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) บน True Money Wallet สำหรับ MRT และ Easy Pass ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 พ.ค. 65 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ (สมาชิกที่ยกเว้นขึ้นอยู่กับ mechanic ของแต่ละโปรโมชั่น)
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ktc.co.th/tmnmrt หรือ https://www.ktc.co.th/tmneasypass และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรฯ ที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 5. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 6. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สมาชิกสามารถใช้คะแนน เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 7. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า / บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 8. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป
 9. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า / บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า / ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า / บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า / บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ / หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้น ๆ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ / หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
บริการอื่นๆ
เติมเงิน MRT ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมเงิน MRT

เติมเงิน Easy Pass

บัตรเครดิต/เดบิต