กรอกโค้ด TMNDELI รับส่วนลดฟรีค่าส่ง

สำหรับการสั่งอาหารหรือสินค้าที่ foodpanda
สั่งขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป และ จ่ายด้วย TrueMoney Wallet

รายการส่งเสริมการขาย
ฟรีค่าส่ง สำหรับการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th จากร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป และ จ่ายด้วย TrueMoney Wallet

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. ลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ต รับส่วนลดค่าส่งฟรี สำหรับการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th จากร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป หลังหักส่วนลดทุกประเภท (จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 โค้ดส่วนลด / ท่าน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
2. กรอกโค้ด “TMNDELI” ในช่องกรอกรหัส ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารหรือสินค้าเท่านั้น
และ เลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ต เท่านั้น เพื่อรับค่าส่งฟรี
3. ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่าน pandamart ที่ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
4. โค้ดส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00.00 ถึง 23.59) ของวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565
5. จำกัด 2,000 สิทธิ์ต่อวัน รวมเป็น 14,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
6. จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 โค้ดส่วนลด / ท่าน ตลอดระยะเวลาแคมเปญและ ใช้ได้กับแอปพลิเคชัน foodpanda เท่านั้น
6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ foodpanda ได้
7. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
8. foodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล [email protected]

รายละเอียดของรางวัล
ลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ต รับค่าส่งฟรี สำหรับการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th จากร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป หลังหักส่วนลดทุกประเภท และ ชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ต (จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 โค้ดส่วนลด / ท่าน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ฟรีค่าส่ง สำหรับการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th จากร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป และ จ่ายด้วย TrueMoney Wallet” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ร่วมกับ foodpanda Thailand
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย foodpanda บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการชำระเงินผ่าน TrueMoney เท่านั้น
 4. ฟรีค่าส่ง สำหรับการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th จากร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป หลังหักส่วนลดทุกประเภท และ ชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ต (จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 โค้ดส่วนลด / ท่าน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
 5. ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่าน pandamart ที่ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่จ่ายด้วย TrueMoney Wallet กรอกโค้ด “TMNDELI” ในช่องกรอกรหัส ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารหรือสินค้าเท่านั้น และ เลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ต เท่านั้น เพื่อรับค่าส่งฟรี
  (จำกัด 2,000 สิทธิ์ต่อวัน รวมเป็น 14,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
 7. โค้ดส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00.00 ถึง 23.59) ของวันที่ 25 ถึง 31 กรกฎาคม 2565
 8. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. foodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center โทร.1240 ตลอด 24 ชั่วโมง
 13. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda (Thailand) ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.foodpanda.co.th/ หรือ food panda application หรือ foodpanda facebook (www.facebook.com/FoodpandaThailand/)
 14. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล [email protected]
สั่ง foodpanda เลย