ปุ๊ปปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี คลิก

รายการส่งเสริมการขาย

ปุ๊บปั๊บ รับโชค กับ แอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ (รายสัปดาห์)

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ทำธุรกรรม รับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ QR True Point&Pay 30 บาทขึ้นไป/รายการ รับสแกนจ่าย 1 ครั้ง ได้ 1 สิทธิ์ลุ้น (สูงสุด 5 สิทธิ์ลุ้น/สัปดาห์) บริษัทฯ จะนำจำนวนครั้งในการทำธุรกรรมของร้านค้า มาจับรางวัลทุกสัปดาห์ รายการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยร้านค้าที่มีคุณสมบัติและทำตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนทางบริษัทจะทำการนำจำนวนครั้งจากการทำธุรกรรม รับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ QR True Point&Pay ของร้านค้า พิมพ์ลงบนชิ้นส่วนกระดาษ เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ของรางวัล
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการจับรางวัล โดยของรางวัลรายเดือนในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

 • บัตรกำนัล อิเล็กทรอนิกส์ วีมอลล์ มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมทั้งหมด 765 รางวัล/ตลอดแคมเปญ (51 สัปดาห์)
 • รางวัลสร้อยคอทองคำ ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ สามารถลุ้นต่อได้กับแคมเปญ เปิดปั๊ป รับโชค

รายละเอียดและเงื่อนไขในการจับรางวัล รายสัปดาห์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียด และ เงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ในการเข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วม รายการส่งเสริมการขาย รางวัล และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”)
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ​ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ผ่านแอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ หรือได้รับการลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติแล้วเท่านั้น โดยการเข้าร่วมกิจกรรม ร้านค้าต้องทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมกิจกรรมครบถ้วนภายในระยะเวลากิจกรรม และถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ วีมอลล์ มูลค่า 500 บาท ทางบริษัทจะส่ง SMS ข้อความที่ระบุว่าท่านคือผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากกิจกรรม ปุ๊บปั๊บ รับโชค กับ แอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ (รายสัปดาห์) มูลค่า 500 บาท ข้อความที่ท่านได้รับจะแนบ ลิงก์ รายละเอียดบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ วีมอลล์ ประกอบไปด้วย มูลค่าบัตรกำนัล, วันหมดอายุบัตรกำนัล, บาร์โค้ดเพื่อใช้สแกนรับสิทธิ์ ณ จุดรับชำระค่าสินค้าหรือบริการของ วีมอลล์
 4. ทางบริษัทจะทำการส่ง SMS ข้อความถึงเลขหมายโทรศัพท์ ของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามข้อมูลที่ท่านได้ทำการยืนยัน และ ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เปลี่ยนแปลง, ยกเลิกเลขหมายโทรศัพท์, ไม่ได้รับข้อความ, หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ไม่ได้รับของรางวัลตามที่บริษัทกำหนด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1326 โดยการแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น
 5. สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ วีมอลล์ เมื่อบริษัทส่ง SMS ข้อความ ถึงผู้ได้รับรางวัลแล้ว จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ ที่อยู่ในความดูแลของผู้ได้รับรางวัล กรณีที่ท่านนำบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ วีมอลล์ ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ, ส่งต่อให้บุคคลที่สาม หรือ อื่นๆ นำมาซึ่งการเสียสิทธิ์ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ วีมอลล์ ไม่สามารถแลก คืน ทอนเป็นเงินสด หรือ เครดิตได้
 7. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามวันเวลาดังนี้
 8. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล/1หมายเลขบัตรประชาชน/1 สัปดาห์
 9. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากบริษัทตรวจสอบได้ว่าหมายเลขบัตรประชาชนลูกค้า ที่ชำระค่าสินค้า หรือบริการ เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดียวกันกับร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 10. ของรางวัลที่ได้รับจากบริษัท ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 11. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ และใช้ยืนยันการรับสิทธิ์ตามวิธีการร่วมกิจกรรมเป็นข้อมูลของตน เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ ไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล เรียกของรางวัลคืน รวมทั้งสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 12. บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. การรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการรับชำระด้วยการสแกนจ่ายผ่าน แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน QR Code ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับรางวัลไม่ได้มาจากการจำหน่ายสินค้า หรือบริการของร้านค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 14. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 15. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลัง (Void หรือ Refund) บริษัทมีสิทธิ์ ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1326
ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

บิลทั้งหมด

แนะนำร้านค้าที่รับชำระผ่าน
QR True Point&Pay

KKP Start Saving
ออมเงินรับดอกเบี้ยสูง

สแกนจ่าย