สมัครสมาชิก HBO Go เพียง 299 บ.

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
สมัคร Package HBO GO ชำระด้วย TrueMoney Mastercard จ่ายในราคาสำหรับ 2 เดือนที่ 259 บาท สำหรับแพ็คเกจ 3 เดือนแรก เมื่อชำระด้วย TrueMoney Mastercard / TrueCard

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
วันที่ 25 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
 2. เปิดใช้งาน TrueMoney Mastercard บน TrueMoney Wallet
 3. สมัครสมาชิก HBO GO เลือกสมัครโปรโมชั่น จ่ายเพียง 2 เดือน ในราคา 259 บาท เมื่อสมัครสมาชิกแบบ 3 เดือนแรก โดยสามารถคลิกเข้าสมัครสมาชิกได้จากลิ้งค์นี้ : https://www.hbogo.co.th/mastercard
 4. เลือกและชำระเงินผ่าน TrueMoney Mastercard หรือ True card
 5. เนื่องจากเป็นบริการกับต่างประเทศ จะเสียค่าบริการ 3.5% หรือคิดเป็นประมาณ​ 9.07 บาท ทำให้ยอดรวมของท่านเท่ากับ 268.07 บาท
 6. จำกัดสิทธิ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีสมาชิก HBO

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สมัคร Package HBO GO ชำระด้วย TrueMoney Mastercard จ่ายในราคาสำหรับ 2 เดือนที่ 259 บาท สำหรับแพ็คเกจ 3 เดือนแรก เมื่อชำระด้วย TrueMoney Mastercard / TrueCard” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ร่วมกับ MasterCard และ HBO GO
2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด

3.1 บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการชำระเงินผ่าน TrueMoney WeCard หรือ True card เท่านั้น
3.2 ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องเปิดใช้งาน TrueMoney WeCard ก่อนชำระเงินค่าสินค้าก่อน รายละเอียดดังนี้
1. เลือกเมนู TrueMoney Mastercard
2. กดสร้างบัตร Virtual TrueMoney Mastercard
3. กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด ถัดไป
4. พร้อมใช้งานบัตร TrueMoney Mastercard รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.truemoney.com/wecard/

4. รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับสิทธิ์เงินคืนผ่านการใช้จ่ายบน HBO ด้วย TrueMoney WeCard / TrueCard

 • โปรโมชันราคาแนะนำพิเศษมอบสิทธิ์ให้กับผู้ถือบัตร Mastercard ทุกท่าน ยกเว้นผู้ถือบัตร Mastercard World Elite และ Mastercard World
 • ระบบจะเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ที่เลือกรับสิทธิ์โปรโมชันราคาแนะนำพิเศษในราคาส่วนลด ณ วันเริ่มต้นของรอบสมาชิกครั้งแรก ราคาส่วนลดที่ได้รับจะแสดงในหน้าการชำระเงิน
 • หลังสิ้นสุดรอบสมาชิกครั้งแรก ระบบจะเรียกเก็บเงินตามราคาปกติของแผนบริการสมาชิกสำหรับรอบถัดไป
 • ผู้ใช้ที่เลือกรับสิทธิ์โปรโมชันราคาแนะนำพิเศษจะไม่สามารถรับสิทธิ์โปรโมชันทดลองใช้ฟรีรายการอื่นๆ (รวมถึงโปรโมชันทดลองใช้ฟรี 1 เดือน) ในอนาคต
 • ผู้ใช้สามารถรับสิทธิ์โปรโมชันแต่ละรายการได้เพียงครั้งเดียวต่อบัญชีและต่อบัตร บัญชี HBO GO สามารถใช้สิทธิ์โปรโมชันได้เพียงหนึ่ง (1) รายการในแต่ละครั้ง
 • โปรโมชันราคาแนะนำพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับบัญชีที่ยังคงสมาชิกภาพอยู่
 • โปรโมชันทั้งสองรายการเฉพาะสำหรับสมาชิกใน Thailand สมาชิกต้องใช้บัตรที่ออกใน Thailand เพื่อการชำระเงินและการแลกรับสิทธิ์
 • อาจมีการเรียกเก็บเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเพื่อยืนยันบัญชีบัตรของคุณ* และจะคืนเงินเต็มจำนวนโดยอัตโนมัติภายใน 7 วัน * ไทย: 1 บาท
 • โปรโมชันราคาแนะนำพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2021 – 31 ธันวาคม 2022 HBO GO Asia ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก และ/หรือยุติรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”

5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลต่อเมื่อลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชี TrueMoney Mastercard และสั่งซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขเสร็จสิ้น เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
6. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center โทร.1240 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการสมัครแพ็คเกจ
1. เลือกสมัครโปรโมชัน จ่ายเพียง 2 เดือน ในราคา 259 บาท เมื่อสมัครสมาชิกแบบ 3 เดือน
2. กรอกรายละเอียดบัตร TrueMoney Mastercard ของคุณ และคลิก start your subscription now
3. ชำระเงินสำเร็จ
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

ลำดับการชำระเงิน

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

บัตรเครดิต/เดบิต

จ่ายบิลทั้งหมด

สมัครเลย