นิสิต นักศึกษาห้ามพลาด! True Money ร่วมกับ Master Card ผลักดันและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาได้พัฒนาความคิด ใช้ไอเดีย สร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมประกวด  IDEA CHALLENGE เพื่อพัฒนาบัตร Prepaid Card สำหรับคนรุ่นใหม่ ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท และผู้ชนะยังมีโอกาสเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาบัตรของ True Money ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญ

นักศึกษาที่สนใจ รวมทีมตั้งแต่ 3-5 คน จากสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดเพศ ชั้นปี คณะ หรือภาควิชา พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 ท่าน ส่งผลงานเข้าประกวด ในหัวข้อ “บัตรแบบนี้โดนใจสุดๆ” สร้างสรรค์ไอเดียครอบคลุมหัวข้อต่างๆดังนี้

 • ถ้าคุณเป็นเจ้าของบัตร Prepaid Card 1 ใบ บัตรของคุณจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร
 • จุดเด่นของบัตรที่เหนือกว่าบัตรอื่น
 • บัตรนี้มีดีอย่างไร ผู้ใช้สะดวกสบายอย่างไร มีสิทธิพิเศษอะไรที่คิดว่าเจ๋งสุดๆ
 • บัตรของคุณสามารถพัฒนาขึ้นในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบัตรแข็งได้หรือไม่
 • จะเปิดตัว หรือมีกิจกรรมการตลาดอย่างไร ที่ทุกคนจะต้องร้อง “WOW!!”

เกณฑ์การให้คะแนน

1.ภาพรวมการนำเสนอ (ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจ Product)             20 คะแนน

2.ไอเดีย/ความคิดสร้างสรรค์                                                                               30 คะแนน

3.สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน                                                                   30 คะแนน

4.ความแปลกใหม่                                                                                                20 คะแนน

 

รางวัลที่1 (1 รางวัล)

 • ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ทุนสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา 15,000 พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (1 รางวัล)

 • ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ทุนสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา 10,000 พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (1 รางวัล)

 • ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ทุนสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา 7,000 พร้อมประกาศนียบัตร

 

เงื่อนไขและกำหนด

1. ปิดรับใบสมัครผ่านออนไลน์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.facebook/truemoneyfanfage หรือ: www.facebook/adxercise

2. ส่งผลงานตามหัวข้อผ่าน 2 ช่องทาง ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2557

2.1 อัพโหลดผลงานผ่าน www.facebook/adxercise

2.2 ส่งเอกสารผลงานในรูปแบบของ Power Point ( Hard Copy ) มาที่

บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นแนวคิดที่ไม่เคยส่งประกวดและได้รับรางวัลจากโครงการใดๆ หรือถูกคัดลอกบางส่วนมีข้อความเป็นเท็จหรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลทั้งหมด

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณอันดีงามของสังคม

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพ ชื่อ และรายละเอียดของงาน เผยแพร่เพื่อพัฒนาหรือประชาสัมพันธ์ต่อไป

6. กำหนดการและรูปแบบกิจกรรมในโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป

7. เงื่อนไขอื่นๆนอกเหนือจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/adxercise