พิเศษ! ฝากเงิน 40 บาท รับเพิ่ม 40 บาท
กับบัญชี KKP START SAVING

1. กดปุ่ม ฝากเงิน

2. กดฝากเงิน จากทรูมันนี่ วอลเล็ท
หรือจากธนาคารอื่นที่เชื่อมไว้

3. ใส่จำนวนเงิน ที่ต้องการฝากเงิน ขั้นต่ำ 40 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย :
ฝากเงิน 40 บาท รับเพิ่ม 40 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก KKP START SAVING และ ฝากเงินครั้งแรก ขั้นต่ำ 40 บาท ทรูมันนี่ให้เพิ่มอีก 40 บาท

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย :
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย :

  1. เปิดบัญชีเงินฝาก KKP START SAVING บนทรูมันนี่ วอลเล็ท
  2. ทำการฝากเงินเข้าบัญชี KKP START SAVING ครั้งแรก ขั้นต่ำ 40 บาท โดยจะต้องฝากเงินจากบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือผ่านบัญชีธนาคารที่เชื่อมบัญชีไว้กับทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น
  3. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับข้อความเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น และต้องทำการเปิดบัญชีใหม่ และฝากเงิน เฉพาะในช่วงวันที่ 19 – 31 ตุลาคม 2565
  4. รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 40 บาท ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะผู้ที่ทำรายการถูกต้องตามเงื่อนไข

รายละเอียดเงื่อนไข

  1. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน คือผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
  2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทำการยืนยันตัวตนระดับบัญชีขั้นสูง ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น โดยเข้ารายการ “ฉัน”, เลือก “ระดับการยืนยันตัวตน” และทำการยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประชาชนที่จุดให้บริการที่ 7-Eleven ทุกสาขา หรือ ที่ตู้ทรูมันนี่ (ทุกที่ทั่วประเทศ) ดูวิธียืนยันตัวตน เพิ่มเติม https://www.truemoney.com/kiosk-location-e-kyc/ เมื่อยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูงสำเร็จ จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนเองและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
  3. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
  4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย,วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล เรียกของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายปฏิบัติผิดข้อกำหนดเละเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ บริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆอันมิชอบด้วยกฎหมาย
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร 1240
เปิดบัญชีและฝากเงินเลย