รายการส่งเสริมการขาย
รับเงินคืน 3 % สูงสุด 50 บาท จองกิจกรรมท่องเที่ยวที่ klook  และ ชำระด้วย TrueMoney Wallet

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
 2. กดรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่เท่านั้น
 3. เฉพาะลูกค้าที่ชำระด้วย TrueMoney  กับร้านค้าที่ร่วมรายการ เลือกซื้อสินค้าหรือบริการ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้  (ตามไฟล์แนบ)
 4. เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney 
 5. รับเงินคืน 3 % สูงสุด 50 บาท จองกิจกรรมท่องเที่ยวที่ klook  และ ชำระด้วย TrueMoney Wallet
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่กดเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่เท่านั้น 
 7. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ หรือ จนกว่าสิทธิ์จะหมด  จำกัดจำนวน 10,000 สิทธิ์เงินคืนแรก

ของรางวัล
รับเงินคืน 3 % สูงสุด 50 บาท จองกิจกรรมท่องเที่ยวที่ klook  และ ชำระด้วย TrueMoney Wallet 

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินคืน 3 % สูงสุด 50 บาท จองกิจกรรมท่องเที่ยวที่ klook  และ ชำระด้วย TrueMoney Wallet ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 2. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด
  2.1 บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการชำระเงินผ่าน TrueMoney
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายลงทะเบียนและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet  และ เปิดใช้งาน TrueMoney โดยรางวัลเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  3.1 กดรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่เท่านั้น
  3.2 เลือกซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ร้านค้าดังต่อไปนี้  (ตามไฟล์แนบ)
  3.3 เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney  และรับรางวัลดังต่อไปนี้
  3.4 รับเงินคืน 3% สูงสุด 50 บาท
  3.5 กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถรับเงินคืนได้
  3.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่กดเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  3.7 บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  3.8 ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้า TrueMoney Wallet ให้ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายภายใน 7 วันทำการ
  3.9 ลูกค้าที่เคยได้รับเงินคืนจากแคมเปญ Loyalty Program จ่ายออนไลน์ ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก  ระยะเวลากิจรรม 1 พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลต่อเมื่อลงทะเบียน, เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet กดรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ และ สั่งซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขเสร็จสิ้น เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 6. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

ลำดับการชำระเงิน

กดเพื่อรับสิทธิ์