โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่
วิธีผูกบัตรสมาชิกแม็คโคร
1. คลิก <b>แม็คโคร</b> ในหัวข้อ โปรโมชันจากร้านค้า<br>บนหน้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. คลิกปุ่ม <b>ผูกบัตรสมาชิกแม็คโคร</b> ที่ด้านล่าง
3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน
4. ผูกบัตรสำเร็จ

รายการส่งเสริมการขาย
ผูกบัตรสมาชิกแม็คโคร รับเงินคืน 50 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้อง

 1. มีบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และเป็นสมาชิกแม็คโคร และต้องทำการยืนยันยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. เข้าสู่แอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท กดไอคอน “เเม็คโคร”
  2.1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผูกบัตรสมาชิกแม็คโคร บนแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท
  กด “ผูกบัตรสมาชิกเเม็คโคร” และทำการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยกรอกหมายเลขสมาชิกแม็คโคร เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ข้อมูลถูกต้องและตรงตามเงื่อนไข จะได้รับข้อความ “ยินดีด้วย คุณได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญ” จากบริษัท
  2.2 สำหรับผู้ที่ผูกบัตรสมาชิกแม็คโครก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทันที
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่แม็คโคร ทุกสาขา หรือ เเม็คโครคลิก เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 1,000 (หนึ่งพัน) บาทขึ้นไป ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการ ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

รายละเอียดของรางวัล
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ทันที ตามอัตราและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ได้รับเงินคืน 50 (ห้าสิบ) บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ของผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัด 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) เบอร์ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขสมาชิกแม็คโคร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ผูกบัตรสมาชิกแม็คโคร รับเงินคืน 50 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียด ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลทันที เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือ
  การควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการ
  ส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ขั้นตอนการผูกบัตรสมาชิกแม็คโคร ในแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท โทร 1240
ผูกบัตรสมาชิกแม็คโคร