โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

PAYDAY

รับสุขก่อนใคร เมื่อเติมบัตร MRT ครั้งแรก ด้วยทรูมันนี่ รับเงินคืน 15 บาท
สิทธิ์มีจำนวนจำกัด วันที่ 1 – 7 ธ.ค. 66 นี้เท่านั้น!!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย

MRT 7 Days Top Up

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ระยะเวลาส่งเสริมการขายแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 7 วัน ดังนี้

  • ช่วงที่ 1: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2566
  • ช่วงที่ 2: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
  • ช่วงที่ 3: ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องมีบัญชีทรูมันนี่ และไม่เคยใช้บริการเติมเงินบัตรโดยสารเอ็มอาร์ทีบนแอปพลิเคชันทรูมันนี่มาก่อนเท่านั้น และทำการเติมเงินบัตรโดยสารเอ็มอาร์ทีบนแอปพลิเคชันทรูมันนี่ ตั้งแต่ 100 (หนึ่งร้อย) บาทขึ้นไปในการทำรายการครั้งเดียว หลังจากนั้นนำบัตรโดยสารเอ็มอาร์ทีที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันทรูมันนี่ ที่เติมเงินเรียบร้อยแล้ว ไปอัพเดตที่เครื่องเติมเงินบัตรโดยสาร (AVM) ซึ่งติดตั้งไว้ให้บริการ ณ สถานีเอ็มอาร์ที ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ทำรายการเติมเงินและภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายของช่วงเวลาที่ทำรายการเติมเงิน

รายละเอียดของรางวัล
เงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท 15 (สิบห้า) บาท ของยอดการเติมเงิน ต่อการทำรายการเติมเงิน 1 (หนึ่ง) ครั้ง

หมายเหตุ:
1. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
2. จำกัดจำนวนสิทธิในการรับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ช่วงละ 8,500 (แปดพันห้าร้อย) สิทธิ์ และจำกัดจำนวนสิทธิในการรับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทั้งหมด 25,000 (สองหมื่นห้าพันห้าร้อย) สิทธิ์
3. ในการนับระยะเวลาการอัพเดตบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทจะนับวันที่ผู้ใช้บริการทำการเติมเงินบัตรโดยสารเอ็มอาร์ทีเป็นวันแรก (โดยไม่คำนึงว่าจะทำรายการเมื่อเวลาใด) และตัดรอบวัน ณ เวลา 23.59 นาฬิกา ของแต่ละวัน เช่น ผู้ใช้บริการทำการเติมเงินบัตรโดยสารเอ็มอาร์ที ณ เวลา 22.00 นาฬิกา ของวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ผู้ใช้บริการต้องนำบัตรโดยสารเอ็มอาร์ทีไปอัพเดตที่เครื่องเติมเงินบัตรโดยสาร (AVM) ภายในเวลา 23.59 นาฬิกา ของวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผู้ใช้บริการทำการเติมเงินบัตรโดยสารเอ็มอาร์ทีจึงจะได้รับรางวัล
4. หากผู้ใช้บริการไม่นำบัตรโดยสารเอ็มอาร์ทีไปอัพเดตที่เครื่องเติมเงินบัตรโดยสาร (AVM) ภายในระยะเวลา 7 วัน ระบบจะคืนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ ตามจำนวนเงินที่เติม ภายในเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันถัดไป
5. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเติมเงินบัตรโดยสารเอ็มอาร์ทีครั้งถัดไปได้ หากยังไม่นำบัตรโดยสารเอ็มอาร์ทีไปอัพเดตที่เครื่องเติมเงินบัตรโดยสาร (AVM)

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “โปรโมชั่นเติมเงินบัตรโดยสารเอ็มอาร์ที” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลทันที เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า
4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมทราบล่วงหน้า
5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
7. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลบนบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอันเกี่ยวกับการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240

6 ขั้นตอนง่ายๆ เติมเงินบัตร MRT
1. ล็อคอินเข้าแอปเลือก เพิ่มบัตร MRT
2. กดเพิ่มบัตรโดยสาร
3. กรอกรหัสบัตร 8 หลัก และจำนวนเงินที่ต้องการเติม
4. เลือกช่องทางการชำระเงิน
5. ทำรายการสำเร็จ
6. แตะบัตรที่เครื่อง ปรับมูลค่าบัตรโดยสาร ก่อนใช้งาน ภายใน 7 วัน หลังเติมเงิน
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

ลำดับการชำระเงิน

บริการอื่นๆ

เติมเงิน Easy Pass

จ่ายบิลทั้งหมด

ซื้อของออนไลน์

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

คลิกเติมเลย