TrueMove H - เติมเน็ต
ช้อปที่นี่
ซื้อสินค้าที่ Chilindo และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet เป็นครั้งแรก ส่งฟรี!

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : วันที่ 1 กรกฏาคม จนถึง 31 กรกฏาคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรีทุกเครือข่าย
 2. ลูกค้าใหม่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.chilindo.com/ หรือ แอปพลิเคชั่น Chilindo โดยเลือกชำระเงินผ่าน ทรูมันนี่วอลเล็ท รับสิทธิ์ส่งฟรีใน ออเดอร์แรก

วิธีการร่วมรับของรางวัล

ลูกค้าใหม่ที่ชำระด้วย TrueMoney Wallet ที่ Chilindo เป็นครั้งแรกรับสิทธิ์ส่งฟรีจำนวน 1 ครั้ง (มูลค่า 30 บาท) เมื่อซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ https://www.chilindo.com/ หรือ แอปพลิเคชั่น Chilindo ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม จนถึง 31 กรกฏาคม 2564

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 15,000 สิทธิ์แรกที่เข้ารวมรายการเท่านั้น
 • บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้าที่ Chilindo และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet เป็นครั้งแรก ส่งฟรี!” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เท่านั้น ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายลงทะเบียนและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยรางวัลเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ซื้อสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.chilindo.com/ หรือ แอปพลิเคชั่น Chilindo เลือกชำระเงินผ่าน ทรูมันนี่วอลเล็ท
  • เลือกซื้อสินค้าโดยชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการใช้จ่าย
  • ในระบบจะหักลบค่าขนส่งสูงสุดจำนวน 30 บาท โดยลูกค้าใหม่ที่ชำระด้วย TrueMoney เป็นครั้งแรก จะได้รับสิทธิ์ส่งฟรีในบิลนั้นๆ

ของรางวัล

ลูกค้าใหม่ที่ชำระด้วย TrueMoney Wallet ที่ Chilindo เป็นครั้งแรกรับสิทธิ์ส่งฟรีจำนวน 1 ครั้ง (มูลค่า 30 บาท) เมื่อซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ https://www.chilindo.com/ หรือ แอปพลิเคชั่น Chilindo ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม จนถึง 31 กรกฏาคม 2564

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 15,000 สิทธิ์แรกที่เข้ารวมรายการเท่านั้น
 • บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 1. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลนับตั้งแต่ลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชี TrueMoney Wallet เสร็จสิ้น เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น

 1. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240
บริการอื่นๆ
โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

เติมเงิน MRT ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมเงิน MRT