จะกิน จะช้อป ก็คุ้ม กับร้านค้าออนไลน์ชื่อดังมากมาย อาทิเช่น
LAZADA
foodpanda
MEB Corporation

รายการส่งเสริมการขาย
รับเงินคืน 3 % สูงสุด 50 บาท  เมื่อชำระด้วย TrueMoney Wallet 

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม  2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
 2. กดรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่เท่านั้น 
 3. เฉพาะลูกค้าที่ชำระด้วย TrueMoney  กับร้านค้าที่ร่วมรายการ เลือกซื้อสินค้าหรือบริการ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้  (ตามไฟล์แนบ)
 4. เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney 
 5. รับเงินคืน 3% เข้า TrueMoney Wallet สูงสุด 50 บาท 
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่กดเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่เท่านั้น 
 7. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ หรือ จนกว่าสิทธิ์จะหมด  จำกัดจำนวน 10,000 สิทธิ์เงินคืนแรก

ของรางวัล
รับเงินคืน3% สูงสุด 50 บาท  เมื่อชำระด้วย TrueMoney 

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินคืน3% สูงสุด 50 บาท เมื่อชำระด้วย TrueMoney” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 2. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด
  2.1 บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการชำระเงินผ่าน TrueMoney
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายลงทะเบียนและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet  และ เปิดใช้งาน TrueMoney โดยรางวัลเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  3.1 กดรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่เท่านั้น
  3.2 เลือกซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ร้านค้าดังต่อไปนี้  (ตามไฟล์แนบ)
  3.3 เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney  และรับรางวัลดังต่อไปนี้
  3.4 รับเงินคืน 3% สูงสุด 50 บาท
  3.5 กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถรับเงินคืนได้
  3.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่กดเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  3.7 บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  3.8 ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้า TrueMoney Wallet ให้ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายภายใน 7 วันทำการ
  3.9 ลูกค้าที่เคยได้รับเงินคืนจากแคมเปญ Loyalty Program จ่ายออนไลน์ ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก  ระยะเวลากิจรรม 1 พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลต่อเมื่อลงทะเบียน, เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet กดรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ และ สั่งซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขเสร็จสิ้น เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 6. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ

 1. 2C2P 
 2. 2C2P-Corp 
 3. Chester’s Online 
 4. Chilindo Auction 
 5. ChillPay 
 6. Code Studio 
 7. eGHL online 
 8. Fastwork 
 9. foodpanda 
 10. GB Prime Pay 
 11. Happy Fresh 
 12. Lazada 
 13. M Generation Top up 
 14. Omise 
 15. Omise-Corp 
 16. Prepaid True Wireless Hi-Speed 
 17. Thai VietJet Air Joint Stock 
 18. THAITICKETMAJOR 
 19. True Virtual World 
 20. TrueID 
 21. WeMall (EW) 
 22. WeMall (TMN) 
 23. LnwPay 
 24. SCG Express 
 25. Boots Online 
 26. Boots Online-Web 
 27. Lotus’s online 
 28. McDelivery 
 29. Pizza Hut Online
 30. Thailand Postmart
 31. KFC
 32. Minor Food
 33. TikTok Shop
 34. TikTok Promote  
 35. PaySolution 
 36. Lianlianpay 
 37. Ksher Online
 38. Agoda
 39. Ktownforyou 
 40. Shein 
 41. Meb

ขั้นตอนการกดรับสิทธิ์รับเงินคื

1. เลือกไอคอนทรูมันนี่ รีวอร์ด
2. เลือกช้อปออนไลน์ และกดแบนเนอร์ Loyalty Program
3. กดปุ่ม <b>คลิกเพื่อรับสิทธิ์</b>
4. กดยินยอม และกด <b>รับสิทธิ์เลย</b>
5. กดปุ่ม <b>ซื้อสินค้าที่ร้านค้าออนไลน์</b> เพื่อไปช้อปปิ้งต่อได้เลย

ขั้นตอนการช้อปปิ้งเพื่อรับเงินคืน

1. เข้าเว็บไซต์ที่ร่วมรายการแคมเปญช้อปออนไลน์
2. เลือกซื้อสินค้าและบริการ
3. เลือกชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อรับ Cashback
4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของท่าน
5. กรอก OTP ที่ได้รับและกด Verify เพื่อทำการชำระเงิน
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Smart Pay
ช่องทางชำระเงินอัตโนมัติ

คลิกเพื่อรับสิทธิ์