KAMU รับส่วนลดทันที 20 บาท - ทรูมันนี่

รายการส่งเสริมการขาย
Valentine กรอกโค้ด ‘TRUEVDAYSALE20’ ลดทันที 20% (150 บาท) เมื่อสั่งดอกไม้และของขวัญจาก Potico.co.th และ ชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
8 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2566                                                      

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. กรอกโค้ด ‘TRUEVDAYSALE20’ ลดทันที 20% (150 บาท) เมื่อสั่งดอกไม้และของขวัญจาก Potico.co.th และ ชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ก่อนที่จะทำการสั่งเท่านั้น
 2. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 8 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2566
 3. โค้ดส่วนลดสำหรับลูกค้าที่สั่งดอกไม้และของขวัญจาก Potico.co.th เท่านั้น
 4. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ผู้ใช้ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 (หนึ่ง) คูปองส่วนลด ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 5. โค้ดส่วนลดมีจำนวนจำกัด 1,000 สิทธิ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 6. โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถโอน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่น ๆ ของ Potico.co.th
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด ให้บริการโดย Potico CO TH LTD
 9. หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 02-001-2228

รายละเอียดของรางวัล
ลดทันที 20% (150 บาท) เมื่อสั่งดอกไม้และของขวัญจาก Potico.co.th (ไม่มีขั้นต่ำ)

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “กรอกโค้ด ‘TRUEVDAYSALE20’ ลดทันที 20% (150 บาท) เมื่อสั่งดอกไม้และของขวัญจาก Potico.co.th และ ชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ร่วมกับ Potico CO TH LTD
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย Potico CO TH LTD
  (“บริษัท”) เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการชำระเงินผ่าน TrueMoney เท่านั้น
 4. กรอกโค้ด ‘TRUEVDAYSALE20’ ลดทันที 20% (150 บาท) เมื่อสั่งดอกไม้และของขวัญจาก Potico.co.th และ ชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ก่อนที่จะทำการสั่งเท่านั้น
 5. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 8 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2566
 6. โค้ดส่วนลดสำหรับลูกค้าที่สั่งดอกไม้และของขวัญจาก Potico.co.thเท่านั้น
 7. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ผู้ใช้ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 (หนึ่ง) คูปองส่วนลด ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 8. โค้ดส่วนลดมีจำนวนจำกัด 1,000 สิทธิ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 9. โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถโอน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่น ๆ ของPotico.co.th
 10. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center โทร.1240 ตลอด 24 ชั่วโมง
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 15. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด ให้บริการโดย Potico CO TH LTD
 16. หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 02-001-2228
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

ลำดับการชำระเงิน

สั่งซื้อเลย