จ่ายบิลทรู ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท
ขั้นต่ำแค่ 100 บาท

รับส่วนลด Lazada 50 บาท!!

ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2565

*รับ 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
*จำกัดจำนวนการใช้สิทธิพิเศษเดือนละ 10,000 สิทธิ์

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
รับส่วนลด Lazada 50 บาท เมื่อจ่ายบิลทรู ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ขั้นต่ำ 100 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดของรางวัล

 1. รับคูปองส่วนลด Lazada มูลค่า 50 บาท เมื่อจ่ายบิลทรู ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ขั้นต่ำ 100 บาท ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 2. รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 3. จำกัดจำนวนการใช้สิทธิพิเศษเดือนละ 10,000 สิทธิ์ 
 4. ใช้เพื่อเป็นส่วนลดในการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ Lazada เท่านั้น
 5. ระยะเวลาการใช้ส่วนลด : 25 มีนาคม 65 – 15 เมษายน 65

เงื่อนไขการได้รับและการใช้คูปองหรือโค้ด

 1. ลูกค้าจะได้สิทธิรับส่วนลดทันที หลังจากที่ลูกค้าดำเนินการจ่ายบิลทรู ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเงื่อนไข ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 2. ในกรณีที่ลูกค้าได้สิทธิรับคูปองหรือโค้ดส่วนลดเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน (Push Notification) และข้อความในกล่องข้อความ (App Inbox) ในแอฟพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล สามารถกดรับคูปองส่วนลดหรือใช้โค้ดส่วนลด ผ่านข้อความที่ได้รับตามที่ระบุไว้ใน ข้อที่ 2
 4. ซื้อสินค้าบน Lazada และเลือกชำระเงินผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet โดยระบบจะนำส่วนลดที่ลูกค้ากดรับไว้มาแสดงยอดให้ลูกค้าทราบก่อนการชำระเงิน
 5. คูปองส่วนลดใช้ได้สำหรับการซื้อสินค้าที่ Lazada ที่มีมูลค่า 150 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 150 บาท ขึ้นไปหลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 6. ส่วนลดนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (นับจากเดือนที่ได้รับคูปองหรือโค้ดส่วนลด)

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลทรู ได้ส่วนลดไปช้อปปิ้งกันต่อแบบคุ้มๆ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลภายในตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center โทร.1240 ตลอด 24 ชั่วโมง
 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
พิเศษ! รับคูปองส่วนลด Lazada เพิ่ม
ช้อปสนุกกับทรูมันนี่ วอลเล็ท

รับคูปองส่วนลด Lazada รวมกว่า 1,000 บาท*

25 มี.ค. 65 – 31 มี.ค. 65

บริการอื่นๆ

TruePoint ของฉัน

บัตรเครดิต/เดบิต

เติมเงินมือถือ

บิลทั้งหมด

จ่ายบิลทรูเลย