Funky Fries 199 บ. - ทรูมันนี่ วอลเล็ท
กรอกโค้ด ‘RBHMTMW100’ ลดทันที 100 บาท
เมื่อสั่งสินค้าที่ Robinhood ขั้นต่ำ 300 บาท

(ไม่รวมส่วนลดจากร้านค้าและค่าจัดส่ง) และ ชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง – 31 พฤษภาคม 2566

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
กรอกโค้ด ‘RBHMTMW100’ ลดทันที 100 บาท เมื่อสั่งสินค้าที่ Robinhood ขั้นต่ำ 300 บาท (ไม่รวมส่วนลดจากร้านค้าและค่าจัดส่ง) และ ชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง – 31 พฤษภาคม 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. กรอกโค้ด ‘RBHMTMW100’ ลดทันที 100 บาท เมื่อสั่งสินค้าขั้นต่ำ 300 บาท (ไม่รวมส่วนลดจากร้านค้าและค่าจัดส่ง) และ ชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท และเลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ก่อนที่จะทำการสั่งเท่านั้น
 2. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง – 31 พฤษภาคม 2566
 3. โค้ดส่วนลดสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet เท่านั้น
 4. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ผู้ใช้ปัจจุบัน Robinhood ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 (หนึ่ง) คูปองส่วนลด ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 5. ยอดรวมค่าสินค้าและค่าจัดส่งหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้วจะต้องมีมูลค่า 1 บาทขึ้นไป
 6. โค้ดส่วนลดมีจำนวนจำกัด 1,000 สิทธิต่อเดือน รวม 3,000 สิทธิ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 7. โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถโอน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน Robinhood ได้
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด ให้บริการโดย Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
 10. หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564

รายละเอียดของรางวัล
ลดทันที 100 บาท เมื่อสั่งสินค้าขั้นต่ำ 300 บาท (ไม่รวมส่วนลดจากร้านค้าและค่าจัดส่ง) และ ชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “กรอกโค้ด ‘RBHMTMW100’ ลดทันที 100 บาท เมื่อสั่งสินค้าที่ Robinhood ขั้นต่ำ 300 บาท (ไม่รวมส่วนลดจากร้านค้าและค่าจัดส่ง) และ ชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท และเลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ร่วมกับ Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (“บริษัท”) เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการชำระเงินผ่าน TrueMoney เท่านั้น
 4. กรอกโค้ด ‘RBHMTMW100’ ลดทันที 100 บาท เมื่อสั่งสินค้าขั้นต่ำ 300 บาท (ไม่รวมส่วนลดจากร้านค้าและค่าจัดส่ง) และ ชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท และเลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ก่อนที่จะทำการสั่งเท่านั้น
 5. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง – 31 พฤษภาคม 2566
 6. โค้ดส่วนลดสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet เท่านั้น
 7. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ผู้ใช้ปัจจุบัน Robinhood ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 (หนึ่ง) คูปองส่วนลด ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 8. ยอดรวมค่าสินค้าและค่าจัดส่งหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้วจะต้องมีมูลค่า 1 บาทขึ้นไป
 9. โค้ดส่วนลดมีจำนวนจำกัด 1,000 สิทธิต่อเดือน รวม 3,000 สิทธิ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 10. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 13. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด ให้บริการโดย Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center โทร.1240 ตลอด 24 ชั่วโมงหากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด
 15. กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน

ช้อปของกินของใช้เลย