แชร์ร้านที่ใช่ให้เลย!

ระยะเวลากิจกรรม:
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 จนถึง 22 สิงหาคม 2565

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
 2. ผู้ร่วมกิจกรรม เลือกร้านค้าโดนใจ จาก https://www.truemoney.com/shop-discovery-sme/
 3. เมื่อพบร้านค้าที่โดนใจแล้ว ให้กดเข้าไปในหน้าแสดงข้อมูลร้านค้า
  จากนั้นกด “แชร์” ไปยัง Facebook ของผู้ร่วมกิจกรรม และตั้งค่าโพสต์เป็น Public
 4. แคปเจอร์ภาพโพสต์ร้านค้าที่แชร์ แล้วนำรูปภาพนั้นมาแสดงในคอมเม้นต์ใต้โพสต์กิจกรรม
  “แชร์ร้านที่ใช่” พร้อมบอกเหตุผลว่า ทำไมถึงเลือกแชร์ร้านค้าดังกล่าว
วิธีแชร์หน้าร้านค้า ลงโซเชียลมีเดีย
1. กดปุ่ม <b>ร้าน ทรู พอยท์แอนด์เพย์</b><br>ที่หัวข้อ <b>โปรโมชันและสิทธิประโยชน์</b>
2. <b>ค้นหาร้านค้าที่สนใจ</b> กดเข้าสู่หน้าข้อมูลร้านค้านั้นๆ
3. กดปุ่ม <b>แชร์</b>
4. <b>เลือกช่องทางโซเชียลมีเดีย</b> ที่ต้องการแชร์
5. <b>ระบุรูปแบบในการแชร์</b><br>หรือบุคคลที่ต้องการแชร์ข้อมูลให้
6. กด <b>แชร์</b> หรือกด <b>โพสต์</b>
7. <b>การแชร์สำเร็จ</b> ข้อมูลร้านค้าจะถูกแสดง<br>บนช่องทางโซเชียลมีเดียทันที
เข้าร่วมกิจกรรม

รางวัล
ผู้ที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไข และเขียนคอมเม้นท์บอกเหตุผลได้โดนใจว่า ทำไมถึงเลือกแชร์ร้านค้าดังกล่าวได้ถูกใจคณะกรรมการจะเป็นผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ในวันที่ 12 กันยายน 2565

 • เงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท เป็นเงิน 500 บาท จำนวน 6 รางวัล
 • เงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท เป็นเงิน 200 บาท จำนวน 10 รางวัล

หมายเหตุ: บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขประจำตัวประชาชน 

เกณฑ์ในการตัดสิน

 1. การสะกดคำถูกต้อง โดยเฉพาะคำว่า ทรูมันนี่ วอลเล็ท / ร้านค้าทรู พอยท์แอนด์เพย์
 2. เมื่ออ่านแล้วเข้าใจได้โดยง่าย และมีเนื้อหาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง
 3. อ่านแล้วเกิดแรงจูงใจให้ไปยังร้านที่แชร์และแนะนำได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลรางวัล
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ https://www.truemoney.com/a/shop-discovery-fbshare
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องทำการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 1 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยคลิกที่ปุ่มยืนยันตัวตน เพื่อกรอกข้อมูลภายในหน้าประกาศผลกิจกรรมนี้ https://www.truemoney.com/a/shop-discovery-fbshare

รายละเอียดเงื่อนไขของกิจกรรม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม “แชร์ร้านที่ใช่” (“กิจกรรม”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลากิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมกิจกรรม และรายละเอียดเงื่อนไขของกิจกรรมถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลากิจกรรมนี้ เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลภายในวันที่ 12 กันยายน 2565 เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบแต่อย่างใด
 4. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบแต่อย่างใด
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการยืนยันตันตนเพื่อรับรางวัล หากไม่ยืนยันตัวตน ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. รางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่นได้
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 9. ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลบนบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอันเกี่ยวกับการดำเนินการตามกิจกรรมนี้
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240
สแกนคิวอาร์ โค้ดร้านค้า