ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
เกิดข้อผิดพลาด

ชวนได้ เปย์ให้แพ็กคู่

ทั้งคุณทั้งร้านค้า รับเลย 200 บาท

ง่าย ๆ แค่ชวนร้านค้าสมัคร ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

หรือฝากร้านกับ ทรูมันนี่

สิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียน

ยิ่งชวนร้านค้ามาก ยิ่งได้มาก

* รับเงินสูงสุด 200 บาท

สิทธิประโยชน์สำหรับร้านค้า

ร้านค้าสมัครเป็นทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ และ

เข้าร่วมโครงการฝากร้านให้ทรูมันนี่ ช่วยโปรโมทร้านค้าสำเร็จ

รับ 200 บาท

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
ชวนได้ เปย์ให้แพ็กคู่

รายการส่งเสริมการขาย

ชวนได้ เปย์ให้แพ็กคู่

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566

ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ชวนร้านค้า

ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่จะเป็นผู้ชวนร้านค้า (“ผู้ชวน”) ต้องเป็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet (“TrueMoney Wallet”) ที่มีอายุไม่เกิน 23 (ยี่สิบสาม) ปี ในวันที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และต้องไม่ใช่พนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการแนะนำ และ/หรือขายสินค้าหรือบริการ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด รวมถึงบริษัทอื่นในเครือ โดยผู้ชวนจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายให้สำเร็จก่อนเริ่มดำเนินการตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถลงทะเบียนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • กดปุ่ม “ลงทะเบียนเลย” ในหน้าของรายการส่งเสริมการขายผ่าน TrueMoney Wallet และดำเนินการตามขั้นตอนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามบริษัทกำหนด ทั้งนี้ เมื่อผู้ชวนลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะเเสดงข้อความแจ้งลงทะเบียนสำเร็จ จึงถือได้ว่าผู้ชวนได้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้ว

 • ผู้ชวนสามารถส่งลิงก์หรือ QR Code ให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่เป็นร้านค้า (“ผู้ถูกชวน”) ทราบ เพื่อให้ผู้ถูกชวนสมัครเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการฝากร้านให้ทรูมันนี่ช่วยโปรโมท (แล้วแต่กรณี) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้อนุมัติให้ผู้ถูกชวนเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ หรือบริษัทได้อนุมัติให้ผู้ถูกชวนเข้าร่วมโครงการฝากร้านให้ทรูมันนี่ช่วยโปรโมท (แล้วแต่กรณี) แล้ว ผู้ชวนจึงจะมีสิทธิได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้

ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับร้านค้าเมื่อถูกชวน

 • ผู้ถูกชวนจะต้องมีบัญชี TrueMoney Wallet ของตนเอง และมีร้านค้าเพื่อใช้สมัครเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการฝากร้านให้ทรูมันนี่ช่วยโปรโมท (แล้วแต่กรณี)

 • ผู้ถูกชวนกดลิงก์หรือสแกน QR Code ที่ได้รับจากผู้ชวน เพื่อเข้าไปที่หน้ารายการส่งเสริมการขาย แล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามบริษัทกำหนด หากผู้ถูกชวนยังไม่เคยสมัครเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ให้ดำเนินการสมัครเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ก่อน โดยกดปุ่ม “สมัครเลย” (บนแถบ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์) จากนั้นจึงดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการฝากร้านให้บริษัทช่วยโปรโมท โดยกดปุ่ม “ฝากร้านเลย” (บนแถบ สมัคร ฝากร้าน) ในกรณีที่ผู้ถูกชวนได้รับอนุมัติเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ อยู่ก่อนแล้ว แต่ยังไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการฝากร้านให้บริษัทช่วยโปรโมท ให้ผู้ถูกชวนกดปุ่ม “ฝากร้านเลย” (บนแถบ สมัคร ฝากร้าน) ทั้งนี้ ผู้ถูกชวนจะมีสิทธิได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อบริษัทได้อนุมัติให้ผู้ถูกชวนเข้าร่วมโครงการฝากร้านให้บริษัทช่วยโปรโมทแล้ว เท่านั้น

รายละเอียดของรางวัล

ผู้ชวน มีสิทธิได้รับรางวัล ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ต่อที่ 1: เงินรางวัลจำนวน 50 (ห้าสิบ) บาท เข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ชวน สำหรับกรณีผู้ถูกชวนสมัครสมัครเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ผ่านช่องทางที่ผู้ชวนแจ้ง (ลิงก์หรือ QR Code) และบริษัทได้อนุมัติให้ผู้ถูกชวนเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ แล้ว

ต่อที่ 2: เงินรางวัลจำนวน 50 (ห้าสิบ) บาท เข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ชวน สำหรับกรณีผู้ถูกชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฝากร้านให้ทรูมันนี่ช่วยโปรโมท ผ่านช่องทางที่ผู้ชวนแจ้ง (ลิงก์หรือ QR Code) และบริษัทได้อนุมัติให้ผู้ถูกชวนเข้าร่วมโครงการฝากร้านให้ทรูมันนี่ช่วยโปรโมทแล้ว

หมายเหตุ :

 • บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลสำหรับผู้ชวน จำนวนสูงสุด 200 (สองร้อย) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย

 • ผู้ชวนสามารถตรวจสอบยอดรางวัลสะสมได้จากกดปุ่ม “เช็กรางวัลสะสม” ที่หน้าของรายการส่งเสริมการขาย (ระบบจะคำนวณยอดรางวัลสะสมของผู้ชวนภายใน 2 วันทำการ)

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้เฉพาะกรณีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ชวนใช้สมัคร TrueMoney Wallet ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ชวนใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น

 • ผู้ชวนมีสิทธิได้รับรางวัลทั้งในกรณี (1) ผู้ถูกชวนสมัครเป็นร้านค้าสมัครทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ผ่านช่องทางที่ผู้ชวนแจ้ง (ลิงก์หรือ QR Code) และบริษัทได้อนุมัติให้ผู้ถูกชวนเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ แล้ว และ/หรือ (2) กรณีที่ผู้ถูกชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฝากร้านให้ทรูมันนี่ช่วยโปรโมทผ่านช่องทางที่ผู้ชวนแจ้ง (ลิงก์หรือ QR Code) และบริษัทได้อนุมัติให้ผู้ถูกชวนเข้าร่วมโครงการฝากร้านให้ทรูมันนี่ช่วยโปรโมทแล้ว

ผู้ถูกชวน มีสิทธิได้รับรางวัล ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

เงินรางวัลจำนวน 200 (สองร้อย) บาทเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ถูกชวน สำหรับกรณีผู้ถูกชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฝากร้านให้ทรูมันนี่ช่วยโปรโมทผ่านช่องทางที่ผู้ชวนแจ้ง (ลิงก์หรือ QR Code) และบริษัทได้อนุมัติให้ผู้ถูกชวนเข้าร่วมโครงการฝากร้านให้ทรูมันนี่ช่วยโปรโมทแล้ว

หมายเหตุ :

บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลสำหรับผู้ถูกชวน จำนวนสูงสุด 200 (สองร้อย) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ชวนได้ เปย์ให้แพ็กคู่” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดของระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย เท่านั้น

 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้อนุมัติให้ผู้ถูกชวนเป็นร้านค้าสมัครทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ แล้ว หรือวันที่บริษัทได้อนุมัติให้ผู้ถูกชวนเข้าร่วมโครงการฝากร้านให้ทรูมันนี่ช่วยโปรโมทแล้ว (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด

  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น

 • ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 • รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 • ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลบนบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอันเกี่ยวกับการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240

ภารกิจง่าย ๆ

สำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา

กดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

3 ขั้นตอนง่ายๆ

ร่วมกิจกรรมชวนร้านค้า

รับเงินรางวัลสุดปัง

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถชวนร้านค้าสมัครทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ หรือ เข้าร่วมโครงการฝากร้าน กับ
ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ไม่จำกัด เเต่จะได้รับเงินรางวัลสูงสุดเพียง 200 บาท เท่านีั้น

หากร้านค้าลงทะเบียนผ่านลิงก์ของผู้เเนะนำท่านอื่นเเล้ว ท่านจะไม่สามารถชวนร้านค้าร้านนั้นได้อีก

ท่านจะได้รับเงินรางวัลภายใน 7 วันทำการ หลังร้านค้าผ่านการอนุมัติเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ หรือฝากร้านกับทรูมันนี่ วอลเล็ท สำเร็จ

ท่านจะได้รับเงินรางวัลผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของท่าน

ท่านสามารถดูขั้นตอนการสมัครร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ได้ที่นี่

ท่านสามารถดูขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฝากร้าน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ที่นี่

ท่านสามารถดูสิทธิประโยชน์ที่ได้รับของการเป็นร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ หรือ ฝากร้าน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ที่นี่

ร่วมกิจกรรม